Stojimo na rubu neke razjapljene provalije. A, iznad nas, razbuktala se vulkanska lava, koja počinje da curi, rasteže se po nama – narodu. Šta bi mi sad mogli da uradimo? Ne znam ni sam. Čini mi se da smo potpuno “stisnuti”, ne možemo ni korak nazad, ali ni korak napred! Možda bi nam pomogla promena političkih i ekonomskih uslova, ili pak državni udar? Možda, kažem…


stojimo-na-rubu-neke-razjapljene-provalije-a-iznad-nas-razbuktala-se-vulkanska-lava-koja-poinje-da-curi-rastee-se-po-nama-narodu-bi-mi-sad-mogli-da
milan mladenovićstojimonarubunekerazjapljeneprovalijeiznadnasrazbuktalasevulkanskalavakojapočinjedacurirastežeponamanaroduŠtabimisadmogliuradimoneznamsamČinismopotpuno“stisnuti”nemožemokoraknazadalinapredmoždanampomoglapromenapolitičkihekonomskihuslovailipakdržavniudarmoždakažem…stojimo nana ruburubu nekeneke razjapljenerazjapljene provalijeiznad nasrazbuktala sese vulkanskavulkanska lavakoja počinjepočinje dada curirasteže sese popo namanama –– naroduŠta bibi mimi sadsad moglimogli dada uradimone znamznam nini samČini mimi sese dada smosmo potpunopotpuno “stisnuti”ne možemomožemo nini korakkorak nazadali nini korakkorak napredmožda bibi namnam pomoglapomogla promenapromena političkihpolitičkih ii ekonomskihekonomskih uslovaili pakpak državnidržavni udarstojimo na rubuna rubu nekerubu neke razjapljeneneke razjapljene provalijerazbuktala se vulkanskase vulkanska lavakoja počinje dapočinje da curirasteže se pose po namapo nama –nama – naroduŠta bi mibi mi sadmi sad moglisad mogli damogli da uradimone znam niznam ni samČini mi semi se dase da smoda smo potpunosmo potpuno “stisnuti”ne možemo nimožemo ni korakni korak nazadali ni korakni korak napredmožda bi nambi nam pomoglanam pomogla promenapomogla promena političkihpromena političkih ipolitičkih i ekonomskihi ekonomskih uslovaili pak državnipak državni udar

Ne pitaj me kako sam saznao sta misliš. Možda sam ponekad bio ti. Možda si ti pomalo bila ja. Možda smo zajedno bili ceo svet. -Miroslav Mika Antić
ne-pitaj-me-kako-sam-saznao-sta-misli-moda-sam-ponekad-bio-ti-moda-ti-pomalo-bila-ja-moda-smo-zajedno-bili-ceo-svet
Krenite korak po korak. Ne morate videti čitavo stubište. Samo napravite prvi korak. -Martin Luter King
krenite-korak-po-korak-ne-morate-videti-itavo-stubite-samo-napravite-prvi-korak
Možda i nismo bili jedno za drugo… Možda i jesmo, ali je vreme pogrešno. Sve se dešava sa razlogom, ako nam je suđeno, naći ćemo se ponovo…
moda-i-nismo-bili-jedno-za-drugo-moda-i-jesmo-ali-vreme-pogreno-sve-se-deava-razlogom-ako-nam-sueno-nai-emo-se-ponovo
Možda je prerano ili prekasno, svejedno, ali moram da ti kažem isto ono što si ti meni rekla: volim te. I ne moraš mi verovati, jer možda je to ludost, plod moje fantazije. -Paulo Koeljo
moda-prerano-ili-prekasno-svejedno-ali-moram-da-ti-kaem-isto-ono-to-ti-meni-rekla-volim-te-i-ne-mora-mi-verovati-jer-moda-to-ludost-plod-moje