Stopala, za šta ćete mi vi kada imam krila da letim?


stopala-za-ete-mi-vi-kada-imam-krila-da-letim
frida kalostopalazataćetemivikadaimamkriladaletimza štašta ćetećete mimi vivi kadakada imamimam krilakrila dada letimza šta ćetešta ćete mićete mi vimi vi kadavi kada imamkada imam krilaimam krila dakrila da letimza šta ćete mišta ćete mi vićete mi vi kadami vi kada imamvi kada imam krilakada imam krila daimam krila da letimza šta ćete mi višta ćete mi vi kadaćete mi vi kada imammi vi kada imam krilavi kada imam krila dakada imam krila da letim

Iskoristite svoje vreme tako što ćete sami sebe unaprediti čitajući tuđe pisanje. Tada ćete sa lakoćom razumeti ono za šta su se drugi veoma pomučili. -Sokrat
iskoristite-svoje-vreme-tako-to-ete-sami-sebe-unaprediti-itajui-e-pisanje-tada-ete-lakoom-razumeti-ono-za-su-se-drugi-veoma-pomuili
Savršenstvo se ne postiže kada više nemamo šta da dodamo, već kada više nemamo šta da oduzmemo, kada telo lišimo odeće do potpune nagosti. -Antoan de Sent Egziperi
savrenstvo-se-ne-postie-kada-vie-nemamo-da-dodamo-ve-kada-vie-nemamo-da-oduzmemo-kada-telo-liimo-odee-do-potpune-nagosti