Strah je deo života. Neki ne znaju kako se suočiti sa strahom. Drugi - i tu ubrajam sebe - nauče živeti sa njim, ne kao s nečim negativnim, već kao s osećanjem za samoodržanjem.


strah-deo-ivota-neki-ne-znaju-kako-se-suoiti-strahom-drugi-i-ubrajam-sebe-naue-iveti-njim-ne-kao-s-neim-negativnim-ve-kao-s-oseanjem-za
ajrton senastrahdeoživotanekineznajukakosesuočitistrahomdrugiubrajamsebenaučeživetinjimkaonečimnegativnimvećosećanjemzasamoodržanjemstrah jeje deodeo životaneki nene znajuznaju kakokako sese suočitisuočiti sasa strahomdrugitu ubrajamubrajam sebesebenaučenauče živetiživeti sasa njimne kaokao ss nečimnečim negativnimveć kaokao ss osećanjemosećanjem zaza samoodržanjemstrah je deoje deo životaneki ne znajune znaju kakoznaju kako sekako se suočitise suočiti sasuočiti sa strahomi tu ubrajamtu ubrajam sebeubrajam sebenauče živetinauče živeti saživeti sa njimne kao skao s nečims nečim negativnimveć kao skao s osećanjems osećanjem zaosećanjem za samoodržanjem

Drugi deo života kod pametnog čoveka sastoji se u oslobađanju od ludosti i predrasuda i pogrešnih mišljenja koje je stekao tokom prvog dela života. -Anton Čehov
drugi-deo-ivota-kod-pametnog-oveka-sastoji-se-u-oslobaanju-od-ludosti-i-predrasuda-i-pogrenih-miljenja-koje-stekao-tokom-prvog-dela-ivota
Drugi deo života kod pametnog čoveka sastoji se u oslobođenju od ludosti i predrasuda i pogrešnih mišljenja koje je stekao tokom prvog dela života. -Čehov
drugi-deo-ivota-kod-pametnog-oveka-sastoji-se-u-osloboenju-od-ludosti-i-predrasuda-i-pogrenih-miljenja-koje-stekao-tokom-prvog-dela-ivota
Strah od ljubavi jednak je strahu od života, a oni koji se boje života, već su napola mrtvi. -Bertrand Rasel
strah-od-ljubavi-jednak-strahu-od-ivota-a-oni-koji-se-boje-ivota-ve-su-napola-mrtvi
Pošto će ljudi živeti duže i biti sve stariji, samo treba da nauče kako da duže budu bebe. -Endi Vorhol
poto-e-ljudi-iveti-e-i-biti-sve-stariji-samo-treba-da-naue-kako-da-e-budu-bebe