Strah je glavni izvor predrasude i jedan od glavnih izvora okrutnosti.


strah-glavni-izvor-predrasude-i-jedan-od-glavnih-izvora-okrutnosti
ajn randstrahglavniizvorpredrasudejedanodglavnihizvoraokrutnostistrah jeje glavniglavni izvorpredrasude ii jedanjedan odod glavnihglavnih izvoraizvora okrutnostistrah je glavnije glavni izvorglavni izvor predrasudeizvor predrasude ipredrasude i jedani jedan odjedan od glavnihod glavnih izvoraglavnih izvora okrutnostistrah je glavni izvorje glavni izvor predrasudeglavni izvor predrasude iizvor predrasude i jedanpredrasude i jedan odi jedan od glavnihjedan od glavnih izvoraod glavnih izvora okrutnostistrah je glavni izvor predrasudeje glavni izvor predrasude iglavni izvor predrasude i jedanizvor predrasude i jedan odpredrasude i jedan od glavnihi jedan od glavnih izvorajedan od glavnih izvora okrutnosti

Mladima bi glavni predmet učenja morao biti taj da nauče podnositi samoću: ona je naime izvor sreće i duševnog mira.Strah nije telesna bolest. Strah je ubica duše.Pogledaj u dubinu svoje duše. Tu ćeš naći izvor prave sreće, izvor nepresušni, samo valja da ga neprestano dubiš.Dakle, mislite da je novac izvor svog zla. Da li ste se ikada zapitali šta je izvor svog novca?Voleo bih kada bi nuklearna fuzija postala praktični izvor energije. Ona bi nam dala nepresušni izvor energije bez zagađenja ili globalnog otopljenja.Svako u svom srcu ima izvor gdje vri dobrota sve dok čovjek ne počini grijeh, jer tada se izvor polahko suši, a kada se skroz osuši samo ga iskreno pokajanje može vratiti.