Strah od patnje je gori od same patnje. I da nikad nijedno srce nije patilo kada je krenulo u potragu za svojim snovima, jer svaki trenutak potrage jeste trenutak sretanja s Bogom i s Vecnošću.


strah-od-patnje-gori-od-same-patnje-i-da-nikad-nijedno-srce-nije-patilo-kada-krenulo-u-potragu-za-svojim-snovima-jer-svaki-trenutak-potrage-jeste
paulo koeljostrahodpatnjegorisamepatnjedanikadnijednosrcenijepatilokadakrenulopotraguzasvojimsnovimajersvakitrenutakpotragejestesretanjabogomvecnoćustrah odod patnjepatnje jeje gorigori odod samesame patnjei dada nikadnikad nijednonijedno srcesrce nijenije patilopatilo kadakada jeje krenulokrenulo uu potragupotragu zaza svojimsvojim snovimajer svakisvaki trenutaktrenutak potragepotrage jestejeste trenutaktrenutak sretanjasretanja ss bogombogom is vecnošćustrah od patnjeod patnje jepatnje je gorije gori odgori od sameod same patnjei da nikadda nikad nijednonikad nijedno srcenijedno srce nijesrce nije patilonije patilo kadapatilo kada jekada je krenuloje krenulo ukrenulo u potraguu potragu zapotragu za svojimza svojim snovimajer svaki trenutaksvaki trenutak potragetrenutak potrage jestepotrage jeste trenutakjeste trenutak sretanjatrenutak sretanja ssretanja s bogoms bogom ibogom i si s vecnošću

Svoju snagu prepoznaćeš po tome koliko si u stanju da prebrodiš trenutak jer trenutak je teži, strašniji i duži, od vremena i od večnosti.Trenutak je dovoljan da se nekog upozna, trenutak je dovoljan da se nekog zavoli, ali ni vječnost nije dovoljna da se zaboravi ono što trenutak stvori.Od pamtiveka vuci kolju jaganjce, a nikad nijedno jagnje nije zaklalo vuka, pa ipak je u svetu više jaganjaca nego vukova. Prva glad čovekova jeste glad za istinom. Druga glad naše duše jeste glad za pravdom. Treća glad duše naše jeste glad za čistotom.Kada sam zaista počeo voleti sebe, shvatio sam koliko može biti uvredljivo kada pokušavam da nateram nekoga da radi ono što ja hoću, iako znam da trenutak nije pravi i da ta osoba nije spremna za to, pa čak i onda kada sam ta osoba ja. Danas, ja to zovem poštovanje.Svaki čovek shvata kada se nalazi u opasnosti; počinje neobično da se ponaša, da sluti, da njuši nešto u vazduhu. I pokušava samog sebe da zavara, jer misli da neće uspeti da se suoči sa situacijom. Oni su se zavarali sve do sada; ali uvek nastupi jedan trenutak kada čovek mora da pogleda istini u oči.Teško onome kome se, posle mnogo godina pruži prilika da provede noć sa nekom od svojih najvećih ljubavi koju nikad nije takao! Ostaće bez ičega u srcu, siromašniji za jednu najlepšu bajku. Kada se uveri da se ne razlikuje od drugih žena, da nije ni bolja, ni lošija, tačnije da nije bila ni iz bliza vredna onolike patnje, i da joj je svu vrednost koju je posedovala ustvari rasipnički poklanjala samo ta neuzvraćena ljubav. Hoću svoju ljubav natrag!