Strašna je stvar kad se izgubi oslonac koji čovek ima u sebi.


strana-stvar-kad-se-izgubi-oslonac-koji-ovek-ima-u-sebi
mihajlo pupinstranastvarkadseizgubioslonackojičovekimasebistrašna jeje stvarstvar kadkad sese izgubiizgubi oslonacoslonac kojikoji čovekčovek imaima uu sebistrašna je stvarje stvar kadstvar kad sekad se izgubise izgubi oslonacizgubi oslonac kojioslonac koji čovekkoji čovek imačovek ima uima u sebistrašna je stvar kadje stvar kad sestvar kad se izgubikad se izgubi oslonacse izgubi oslonac kojiizgubi oslonac koji čovekoslonac koji čovek imakoji čovek ima učovek ima u sebistrašna je stvar kad seje stvar kad se izgubistvar kad se izgubi oslonackad se izgubi oslonac kojise izgubi oslonac koji čovekizgubi oslonac koji čovek imaoslonac koji čovek ima ukoji čovek ima u sebi

Nema većeg gubitka nego kad čovek uspe da izgubi samog sebe!Najopasnije stvorenje jednog društva je čovek koji nema ništa da izgubi.Apstraktni identitet sa sobom još nema života… Nešto, dakle, ima život samo ukoliko sadrži protivrečnosti u sebi i ima snage da može protivrečnosti u sebi da obuhvati i da je zadrži.Iskustvo je oduvek pokazivalo da svaki čovek koji ima vlast u rukama ima i predispozicije da je zloupotrebi. On će ići toliko daleko, sve dok ne naleti na ograničenja.Pravi ljubavnik je čovek koji te uzbudi i kad te poljubi u čelo, kad ti se smeje u oči ili kad samo zuri u prazan prostor.Ne, nisam primetio kako je obučena. Jebiga, kad je sa mnom, onda u najboljem slučaju, ima na sebi samo šnalu.