Strašno je na moru umreti od žeđi. Zar morate i vi svoju istinu tako zasoliti da ona više ni žeđ ne gasi.


strano-na-moru-umreti-od-ei-zar-morate-i-vi-svoju-istinu-tako-zasoliti-da-ona-vie-e-ne-gasi
fridrih ničestranonamoruumretiodžeđizarmoratevisvojuistinutakozasolitidaonaviežeđnegasistrašno jeje nana morumoru umretiumreti odod žeđizar moratemorate ii vivi svojusvoju istinuistinu takotako zasolitizasoliti dada onaona viševiše nižeđ nene gasistrašno je naje na moruna moru umretimoru umreti odumreti od žeđizar morate imorate i vii vi svojuvi svoju istinusvoju istinu takoistinu tako zasolititako zasoliti dazasoliti da onada ona višeona više niviše ni žeđni žeđ nežeđ ne gasistrašno je na moruje na moru umretina moru umreti odmoru umreti od žeđizar morate i vimorate i vi svojui vi svoju istinuvi svoju istinu takosvoju istinu tako zasolitiistinu tako zasoliti datako zasoliti da onazasoliti da ona višeda ona više niona više ni žeđviše ni žeđ neni žeđ ne gasistrašno je na moru umretije na moru umreti odna moru umreti od žeđizar morate i vi svojumorate i vi svoju istinui vi svoju istinu takovi svoju istinu tako zasolitisvoju istinu tako zasoliti daistinu tako zasoliti da onatako zasoliti da ona višezasoliti da ona više nida ona više ni žeđona više ni žeđ neviše ni žeđ ne gasi

Zar može čovjek tako potpuno uspavati svoju savjest? Zar može prekinuti misao , kao konac, i zabraniti sebi razmičljanje o posljedicama, ne želeći da zna za njih? Eto, izgleda da može..Nagon nas brani potpunim zaboravom, da bi nas spasao od mučenja zbog odgovornosti...Kad te žena nešto pita, bolje reci istinu, jer budi siguran da ona već zna istinu i da te samo isprobava. :DZar je ovaj kukavica jer je klonuo, dok je onaj koji trpi heroj? Međutim je ljubav prema životu tako jaka da se prvi više borio da ne bi klonuo nego drugi da bi trpio.Onaj ko je ujutru shvatio istinu, uveče može umreti.Ne možete biti prava država ako nemate svoje pivo i svoju avio-kompaniju. Može vam pomoći ako imate svoju fudbalsku ekipu ili nuklearno oružje, ali u najmanju ruku morate imati svoje pivo.Vrlina je kao žeđ, kad čovek počne da je pije, sve više žedni i sve više traži da je pije. Onaj ko počne vežbati vrlinu milosrđa ne zna meru u tome niti priznaje ikakvu meru.