Strašno je voleti te na mestu tako krhkom kao što je svet. Mučno je voleti te u tom kraju punom nesavršenstva gde nas sve lomi i ućutkuje, gde nas sve vara ...


strano-voleti-te-na-mestu-tako-krhkom-kao-to-svet-muno-voleti-te-u-tom-kraju-punom-nesavrenstva-gde-nas-sve-lomi-i-uutkuje-gde-nas-sve-vara
stranovoletitenamestutakokrhkomkaotosvetmučnotomkrajupunomnesavrenstvagdenassvelomiućutkujevarastrašno jeje voletivoleti tete nana mestumestu takotako krhkomkrhkom kaokao štošto jeje svetmučno jeje voletivoleti tete uu tomtom krajukraju punompunom nesavršenstvanesavršenstva gdegde nasnas svesve lomilomi ii ućutkujegde nasnas svesve varavarastrašno je voletije voleti tevoleti te nate na mestuna mestu takomestu tako krhkomtako krhkom kaokrhkom kao štokao što ješto je svetmučno je voletije voleti tevoleti te ute u tomu tom krajutom kraju punomkraju punom nesavršenstvapunom nesavršenstva gdenesavršenstva gde nasgde nas svenas sve lomisve lomi ilomi i ućutkujegde nas svenas sve varasve vara

Postoje dve glavne motivacione sile: strah i ljubav. Kad se bojimo, udaljavamo se od života. Kad smo zaljubljeni, otvaramo se svemu onome što nam život donosi. Važno je da prvo naučimo voleti sebe. Ako ne znamo voleti sebe, ne mogu nas voleti ni drugi. Evolucija i sva nadanja u bolji svet polaze od toga da se ne smemo bojati udahnuti život punim plućima.Što sam bivao stariji, sve manje su me ispunjavala sitna zadovoljstva koja mi je život pružao i sve jasnije sam shvatao gde treba tražiti prave izvore radosti i smisla. Naučio sam da biti voljen ne znači ništa, a da je voleti sve, da je sposobnost da osećamo ono što daje lepotu i vrednost našem postojanju.Voleti je lepo voleti je lako ali voleti kao ja ne moze svako…Ja sam od onih osoba za koje svet veruje da poseduju odgovore na sve: što više ćutimo, više nas smatraju pametnim.Naše misli utiču ne samo na nas, nego na sve što nas okružuje. Moramo da upućujemo dobre misli, pa će nam biti bolje.Ona je bila orhideja baš tamo gde je to retkost. Da se zadesila negde gde sve vrvi od orhideja, sigurno bi bila neki potpuno drugi cvetić.