Strast za istinom je najbolji izraz životne snage u čovjeku i naročit oblik njegovog poštovanja samog sebe.


strast-za-istinom-najbolji-izraz-ivotne-snage-u-ovjeku-i-naroit-oblik-njegovog-potovanja-samog-sebe
ivo andrićstrastzaistinomnajboljiizrazživotnesnagečovjekunaročitobliknjegovogpotovanjasamogsebestrast zaza istinomistinom jeje najboljinajbolji izrazizraz životneživotne snagesnage uu čovjekučovjeku ii naročitnaročit oblikoblik njegovognjegovog poštovanjapoštovanja samogsamog sebestrast za istinomza istinom jeistinom je najboljije najbolji izraznajbolji izraz životneizraz životne snageživotne snage usnage u čovjekuu čovjeku ičovjeku i naročiti naročit obliknaročit oblik njegovogoblik njegovog poštovanjanjegovog poštovanja samogpoštovanja samog sebestrast za istinom jeza istinom je najboljiistinom je najbolji izrazje najbolji izraz životnenajbolji izraz životne snageizraz životne snage uživotne snage u čovjekusnage u čovjeku iu čovjeku i naročitčovjeku i naročit obliki naročit oblik njegovognaročit oblik njegovog poštovanjaoblik njegovog poštovanja samognjegovog poštovanja samog sebestrast za istinom je najboljiza istinom je najbolji izrazistinom je najbolji izraz životneje najbolji izraz životne snagenajbolji izraz životne snage uizraz životne snage u čovjekuživotne snage u čovjeku isnage u čovjeku i naročitu čovjeku i naročit oblikčovjeku i naročit oblik njegovogi naročit oblik njegovog poštovanjanaročit oblik njegovog poštovanja samogoblik njegovog poštovanja samog sebe

Tamo gde ima poštovanja ima i straha, međutim tamo gde je strah ne mora uvek biti i poštovanja, jer sam strah ima daleko veći opseg od poštovanja. -Sokrat
tamo-gde-ima-potovanja-ima-i-straha-meutim-tamo-gde-strah-ne-mora-uvek-biti-i-potovanja-jer-sam-strah-ima-daleko-vei-opseg-od-potovanja
Najteža je borba boriti se protiv sebe, a najlepša pobeda pobediti samog sebe.
najtea-borba-boriti-se-protiv-sebe-a-najlepa-pobeda-pobediti-samog-sebe
Poznavati druge je inteligencija; poznavati sebe prava je mudrost. Kontrola drugih je snaga; kontrola sebe samog prava je moć. -Lao Ce
poznavati-druge-inteligencija-poznavati-sebe-prava-mudrost-kontrola-drugih-snaga-kontrola-sebe-samog-prava-mo