Struja je jedina imenica ženskog roda koja se ne sme dirati golom rukom! :D


struja-jedina-imenica-enskog-roda-koja-se-ne-sme-dirati-golom-rukom-d
strujajedinaimenicaženskogrodakojasenesmediratigolomrukomstruja jeje jedinajedina imenicaimenica ženskogženskog rodaroda kojakoja sese nene smesme diratidirati golomgolom rukomstruja je jedinaje jedina imenicajedina imenica ženskogimenica ženskog rodaženskog roda kojaroda koja sekoja se nese ne smene sme diratisme dirati golomdirati golom rukomstruja je jedina imenicaje jedina imenica ženskogjedina imenica ženskog rodaimenica ženskog roda kojaženskog roda koja seroda koja se nekoja se ne smese ne sme diratine sme dirati golomsme dirati golom rukomstruja je jedina imenica ženskogje jedina imenica ženskog rodajedina imenica ženskog roda kojaimenica ženskog roda koja seženskog roda koja se neroda koja se ne smekoja se ne sme diratise ne sme dirati golomne sme dirati golom rukom

Slava, to je jedina čovjekova sreća koja nije spokojna, i koja je najskuplje plaćena. -Zoran Đinđić
slava-to-jedina-ovjekova-srea-koja-nije-spokojna-i-koja-najskuplje-plaena
Sve zbunjuju te male stvari sa ljubavlju, ali u stvarnosti, ljubav je jedina stvar u svetu koja odbija sve zlo i koja te uvek iznova učini da se osećaš dobro. -Meša Selimović
sve-zbunjuju-te-male-stvari-ljubavlju-ali-u-stvarnosti-ljubav-jedina-stvar-u-svetu-koja-odbija-sve-zlo-i-koja-te-uvek-iznova-uini-da-se-osea-dobro
Čovek nikad ne sme upotrebljavatu srestva koja sam osudje. -Lav Tolstoj
ovek-nikad-ne-sme-upotrebljavatu-srestva-koja-sam-osudje
Elegancija je jedina lepota koja nikada ne bledi… -Odri Hepbner
elegancija-jedina-lepota-koja-nikada-ne-bledi
Ljubav je jedina stvar koja se umnožava kad se dijeli. -Vesna Krmpotić
ljubav-jedina-stvar-koja-se-umnoava-kad-se-dijeli
Naša jedina ograničenja su ona koja stvorimo u našim umovima. -Napoleon Hil
naa-jedina-ogranienja-su-ona-koja-stvorimo-u-naim-umovima