Stupila sam na funkciju sa jednom namerom – da Britaniju od zavisnog dovedem do samostalnog društva; iz ’dajte mi’ do ’uradite sami’ nacije.


stupila-sam-na-funkciju-jednom-namerom-da-britaniju-od-zavisnog-dovedem-do-samostalnog-drutva-iz-dajte-mi-do-uradite-sami-nacije
margaret tačerstupilasamnafunkcijujednomnameromdabritanijuodzavisnogdovedemdosamostalnogdrutvaiz’dajtemi’’uraditesami’nacijestupila samsam nana funkcijufunkciju sasa jednomjednom nameromnamerom –– dada britanijubritaniju odod zavisnogzavisnog dovedemdovedem dodo samostalnogsamostalnog društvaiz ’dajte’dajte mi’mi’ dodo ’uradite’uradite sami’sami’ nacijestupila sam nasam na funkcijuna funkciju safunkciju sa jednomsa jednom nameromjednom namerom –namerom – da– da britanijuda britaniju odbritaniju od zavisnogod zavisnog dovedemzavisnog dovedem dodovedem do samostalnogdo samostalnog društvaiz ’dajte mi’’dajte mi’ domi’ do ’uraditedo ’uradite sami’’uradite sami’ nacijestupila sam na funkcijusam na funkciju sana funkciju sa jednomfunkciju sa jednom nameromsa jednom namerom –jednom namerom – danamerom – da britaniju– da britaniju odda britaniju od zavisnogbritaniju od zavisnog dovedemod zavisnog dovedem dozavisnog dovedem do samostalnogdovedem do samostalnog društvaiz ’dajte mi’ do’dajte mi’ do ’uraditemi’ do ’uradite sami’do ’uradite sami’ nacijestupila sam na funkciju sasam na funkciju sa jednomna funkciju sa jednom nameromfunkciju sa jednom namerom –sa jednom namerom – dajednom namerom – da britanijunamerom – da britaniju od– da britaniju od zavisnogda britaniju od zavisnog dovedembritaniju od zavisnog dovedem dood zavisnog dovedem do samostalnogzavisnog dovedem do samostalnog društvaiz ’dajte mi’ do ’uradite’dajte mi’ do ’uradite sami’mi’ do ’uradite sami’ nacije

Slobodna društva su društva u pokretu, a gde ima pokreta ima i trenja. -Salman Rušdi
slobodna-drutva-su-drutva-u-pokretu-a-gde-ima-pokreta-ima-i-trenja
Mi se rađamo sami i umiremo sami. Jedino kroz našu ljubav i prijateljstvo možemo na trenutak stvoriti iluziju da nismo sami. -Orson Vels
mi-se-raamo-sami-i-umiremo-sami-jedino-kroz-nau-ljubav-i-prijateljstvo-moemo-na-trenutak-stvoriti-iluziju-da-nismo-sami
Ne dozvolite da vam se ono što ne možete da uradite meša u ono što možete da uradite. -Džon Vuden
ne-dozvolite-da-vam-se-ono-to-ne-moete-da-uradite-mea-u-ono-to-moete-da-uradite
Ne mogu da se ubedim da bi blagotvoran i svemoćan bog stvorio parazitske ose sa namerom da se one hrane još živim gusenicama. -Čarls Darvin
ne-mogu-da-se-ubedim-da-bi-blagotvoran-i-svemoan-bog-stvorio-parazitske-ose-namerom-da-se-one-hrane-jo-ivim-gusenicama
Ukoliko želite kreativne radnike, dajte im dovoljno vremena za igru. -Džon Kliz
ukoliko-elite-kreativne-radnike-dajte-im-dovoljno-vremena-za-igru