Stvari koje izgledaju beznačajno većini ljudi kao što je porukica, pesma ili šetnja postaju neprocenjivo bogatstvo koje se čuvaju u srcima na sigurnom do kraja veka. Sećanja o tvom detinjstvu se vraćaju i osećaš da su tako jasna da ti se čini kako ste ponovo mladi. Boje izgledaju svetlije i sjajnije.


stvari-koje-izgledaju-beznaajno-veini-ljudi-kao-to-porukica-pesma-ili-etnja-postaju-neprocenjivo-bogatstvo-koje-se-uvaju-u-srcima-na-sigurnom-do
bob marlistvarikojeizgledajubeznačajnovećiniljudikaotoporukicapesmailietnjapostajuneprocenjivobogatstvosečuvajusrcimanasigurnomdokrajavekasećanjatvomdetinjstvuvraćajuosećadasutakojasnatičinikakosteponovomladibojesvetlijesjajnijestvari kojekoje izgledajuizgledaju beznačajnobeznačajno većinivećini ljudiljudi kaokao štošto jeje porukicapesma iliili šetnjašetnja postajupostaju neprocenjivoneprocenjivo bogatstvobogatstvo kojekoje sese čuvajučuvaju uu srcimasrcima nana sigurnomsigurnom dodo krajakraja vekasećanja oo tvomtvom detinjstvudetinjstvu sese vraćajuvraćaju ii osećašosećaš dada susu takotako jasnajasna dada titi sese činičini kakokako steste ponovoponovo mladiboje izgledajuizgledaju svetlijesvetlije ii sjajnijestvari koje izgledajukoje izgledaju beznačajnoizgledaju beznačajno većinibeznačajno većini ljudivećini ljudi kaoljudi kao štokao što ješto je porukicapesma ili šetnjaili šetnja postajušetnja postaju neprocenjivopostaju neprocenjivo bogatstvoneprocenjivo bogatstvo kojebogatstvo koje sekoje se čuvajuse čuvaju učuvaju u srcimau srcima nasrcima na sigurnomna sigurnom dosigurnom do krajado kraja vekasećanja o tvomo tvom detinjstvutvom detinjstvu sedetinjstvu se vraćajuse vraćaju ivraćaju i osećaši osećaš daosećaš da suda su takosu tako jasnatako jasna dajasna da tida ti seti se činise čini kakočini kako stekako ste ponovoste ponovo mladiboje izgledaju svetlijeizgledaju svetlije isvetlije i sjajnije

Nesreća nesrećnih ljudi i jeste u tome što za njih stvari koje su inače nemoguće i zabranjene postanu, za trenutak, dostižne i lake, ili bar tako izgledaju, a kad se jednom trajno usele u njihove želje, one se pokažu opet kao ono što jesu: nedostupne i zabranjene, sa svim posljedicama koje to ima po one koji za njima posegnu.Pomisli na sve te milione koji žive zajedno, a ne vole to, i mrze svoj posao, a plaše se da ga ne izgube, nije čudo što im lica izgledaju tako kao što izgledaju.Vernost apsolutno postoji. To se najbolje vidi po onim ženama koje su verne, izgledaju tako iskreno nesrećne.Nije smrt ono što je užasno, već životi koje ljudi žive ili ne žive do svoje smrti. Oni ne poštuju svoje živote, oni pišaju po njima. Ružno izgledaju, ružno govore, ružno hodaju. Pusti im veliku muziku i oni je neće čuti. Većina ljudskih smrti je obična prevara. Ništa tu nije ostalo da umre.Stvari koje te nikad pre nisu zanimale postaju fascinantne jer znaš da su toliko važne toj osobi koja vam je posebna. Misliš o toj osobi u svakoj prilici i u svemu što radiš. Prisećaš ih se uz proste stvari kao što su bledo plavo nebo, nežan vetar pa čak i olujni oblak na horizontu.Ja na svadbama volim reći da mi je drago što su ti mladi ljudi ostali u pravom trendu, što su dakle među onima koje još uvijek privlači suprotan spol.