Stvari koje izgledaju beznačajno većini ljudi kao što je porukica, pesma ili šetnja postaju neprocenjivo bogatstvo koje se čuvaju u srcima na sigurnom do kraja veka. Sećanja o tvom detinjstvu se vraćaju i osećaš da su tako jasna da ti se čini kako ste ponovo mladi. Boje izgledaju svetlije i sjajnije.


stvari-koje-izgledaju-beznaajno-veini-ljudi-kao-to-porukica-pesma-ili-etnja-postaju-neprocenjivo-bogatstvo-koje-se-uvaju-u-srcima-na-sigurnom-do
bob marlistvarikojeizgledajubeznačajnovećiniljudikaotoporukicapesmailietnjapostajuneprocenjivobogatstvosečuvajusrcimanasigurnomdokrajavekasećanjatvomdetinjstvuvraćajuosećadasutakojasnatičinikakosteponovomladibojesvetlijesjajnijestvari kojekoje izgledajuizgledaju beznačajnobeznačajno većinivećini ljudiljudi kaokao štošto jeje porukicapesma iliili šetnjašetnja postajupostaju neprocenjivoneprocenjivo bogatstvobogatstvo kojekoje sese čuvajučuvaju uu srcimasrcima nana sigurnomsigurnom dodo krajakraja vekasećanja oo tvomtvom detinjstvudetinjstvu sese vraćajuvraćaju ii osećašosećaš dada susu takotako jasnajasna dada titi sese činičini kakokako steste ponovoponovo mladiboje izgledajuizgledaju svetlijesvetlije ii sjajnijestvari koje izgledajukoje izgledaju beznačajnoizgledaju beznačajno većinibeznačajno većini ljudivećini ljudi kaoljudi kao štokao što ješto je porukicapesma ili šetnjaili šetnja postajušetnja postaju neprocenjivopostaju neprocenjivo bogatstvoneprocenjivo bogatstvo kojebogatstvo koje sekoje se čuvajuse čuvaju učuvaju u srcimau srcima nasrcima na sigurnomna sigurnom dosigurnom do krajado kraja vekasećanja o tvomo tvom detinjstvutvom detinjstvu sedetinjstvu se vraćajuse vraćaju ivraćaju i osećaši osećaš daosećaš da suda su takosu tako jasnatako jasna dajasna da tida ti seti se činise čini kakočini kako stekako ste ponovoste ponovo mladiboje izgledaju svetlijeizgledaju svetlije isvetlije i sjajnije

Pomisli na sve te milione koji žive zajedno, a ne vole to, i mrze svoj posao, a plaše se da ga ne izgube, nije čudo što im lica izgledaju tako kao što izgledaju. -Čarls Bukovski
pomisli-na-sve-te-milione-koji-ive-zajedno-a-ne-vole-to-i-mrze-svoj-posao-a-plae-se-da-ga-ne-izgube-nije-udo-to-im-lica-izgledaju-tako-kao-to
Vernost apsolutno postoji. To se najbolje vidi po onim ženama koje su verne, izgledaju tako iskreno nesrećne. -Oskar Vajld
vernost-apsolutno-postoji-to-se-najbolje-vidi-po-onim-enama-koje-su-verne-izgledaju-tako-iskreno-nesrene
Ja na svadbama volim reći da mi je drago što su ti mladi ljudi ostali u pravom trendu, što su dakle među onima koje još uvijek privlači suprotan spol. -Sulejman Bugari
ja-na-svadbama-volim-rei-da-mi-drago-to-su-ti-mladi-ljudi-ostali-u-pravom-trendu-to-su-dakle-meu-onima-koje-jo-uvijek-privlai-suprotan-spol