Stvari o kojima ja sada govorim mogu biti neshvatljive, ali će postati jasnije u svoje odgovarajuće vreme.


stvari-o-kojima-ja-sada-govorim-mogu-biti-neshvatljive-ali-e-postati-jasnije-u-svoje-odgovarajue-vreme
nikola kopernikstvarikojimajasadagovorimmogubitineshvatljivealićepostatijasnijesvojeodgovarajućevremestvari oo kojimakojima jaja sadasada govorimgovorim mogumogu bitibiti neshvatljiveali ćeće postatipostati jasnijejasnije uu svojesvoje odgovarajućeodgovarajuće vremestvari o kojimao kojima jakojima ja sadaja sada govorimsada govorim mogugovorim mogu bitimogu biti neshvatljiveali će postatiće postati jasnijepostati jasnije ujasnije u svojeu svoje odgovarajućesvoje odgovarajuće vremestvari o kojima jao kojima ja sadakojima ja sada govorimja sada govorim mogusada govorim mogu bitigovorim mogu biti neshvatljiveali će postati jasnijeće postati jasnije upostati jasnije u svojejasnije u svoje odgovarajućeu svoje odgovarajuće vremestvari o kojima ja sadao kojima ja sada govorimkojima ja sada govorim moguja sada govorim mogu bitisada govorim mogu biti neshvatljiveali će postati jasnije uće postati jasnije u svojepostati jasnije u svoje odgovarajućejasnije u svoje odgovarajuće vreme

Sakriti bilo šta od onih sa kojima sam vezan nije deo moje prirode. Nikada ne mogu zatvoriti svoje usne pred onim kome sam otvorio svoje srce.Sakriti bilo šta od onih sa kojima sam vezan nije dio moje prirode. Nikada ne mogu zatvoriti svoje usne pred onim kome sam otvorio svoje srce.Ako sad nisi ti, nikad to nećeš ni biti. Nije sve u svoje vreme, već sve u tvoje vreme.Žena mora biti žena non- stop. Jer se nikad ne zna kad muževi mogu postati muškarci.Ne mogu da promenim pravac vetra,ali mogu da podesim jedra,tako da uvek stignem na svoje odredište.Najbolje vreme za sadnju drveća je bilo pre 20 godina. Drugo najbolje vreme je sada.