Sudbina je ista za čoveka ako se povlači i ako se snažno bori. Umire čovek koji nije napravio ništa, kao i onaj koji je napravio puno.


sudbina-ista-za-oveka-ako-se-povlai-i-ako-se-snano-bori-umire-ovek-koji-nije-napravio-kao-i-onaj-koji-napravio-puno
homersudbinaistazačovekaakosepovlačisnažnoboriumirečovekkojinijenapravionitakaoonajpunosudbina jeje istaista zaza čovekačoveka akoako sese povlačipovlači ii akoako sese snažnosnažno boriumire čovekčovek kojikoji nijenije napravionapravio ništakao ii onajonaj kojikoji jeje napravionapravio punosudbina je istaje ista zaista za čovekaza čoveka akočoveka ako seako se povlačise povlači ipovlači i akoi ako seako se snažnose snažno boriumire čovek kojičovek koji nijekoji nije napravionije napravio ništakao i onaji onaj kojionaj koji jekoji je napravioje napravio punosudbina je ista zaje ista za čovekaista za čoveka akoza čoveka ako sečoveka ako se povlačiako se povlači ise povlači i akopovlači i ako sei ako se snažnoako se snažno boriumire čovek koji niječovek koji nije napraviokoji nije napravio ništakao i onaj kojii onaj koji jeonaj koji je napraviokoji je napravio punosudbina je ista za čovekaje ista za čoveka akoista za čoveka ako seza čoveka ako se povlačičoveka ako se povlači iako se povlači i akose povlači i ako sepovlači i ako se snažnoi ako se snažno boriumire čovek koji nije napraviočovek koji nije napravio ništakao i onaj koji jei onaj koji je napravioonaj koji je napravio puno

Kap vode koja padne na usijano gvožđe ispariće, ista kap ako padne na lotosov cvet, blistaće kao perla, a ako padne na školjku, postaće biser. Tako čovek postaje ono sa čim se udružuje. -Indijska poslovica
kap-vode-koja-padne-na-usijano-gvoe-isparie-ista-kap-ako-padne-na-lotosov-cvet-blistae-kao-perla-a-ako-padne-na-koljku-postae-biser-tako-ovek-postaje
Ekspert je covek koji je napravio sve greske koje se mogu napraviti u poslu u kojim se bavi. By Maja
ekspert-covek-koji-napravio-sve-greske-koje-se-mogu-napraviti-u-poslu-u-kojim-se-bavi-by-maja
Nadahnut vladar je onaj koji puno promišlja. Dobar general je onaj koji je jako oprezan. -Sun Tzu
nadahnut-vladar-onaj-koji-puno-promilja-dobar-general-onaj-koji-jako-oprezan