Sudbino, nisam budala; svi su sami za sebe u ovoj pustinji koju zovemo život.


sudbino-nisam-budala-svi-su-sami-za-sebe-u-ovoj-pustinji-koju-zovemo-ivot
stendalsudbinonisambudalasvisusamizasebeovojpustinjikojuzovemoživotnisam budalasvi susu samisami zaza sebesebe uu ovojovoj pustinjipustinji kojukoju zovemozovemo životsvi su samisu sami zasami za sebeza sebe usebe u ovoju ovoj pustinjiovoj pustinji kojupustinji koju zovemokoju zovemo životsvi su sami zasu sami za sebesami za sebe uza sebe u ovojsebe u ovoj pustinjiu ovoj pustinji kojuovoj pustinji koju zovemopustinji koju zovemo životsvi su sami za sebesu sami za sebe usami za sebe u ovojza sebe u ovoj pustinjisebe u ovoj pustinji kojuu ovoj pustinji koju zovemoovoj pustinji koju zovemo život

Pametan čovek naći će vodu i u pustinji, a budala će i kraj reke   umreti od žedji. -Japanska poslovica
pametan-ovek-nai-e-vodu-i-u-pustinji-a-budala-e-i-kraj-reke-umreti-od-edji
On je jedan od onih ljudi koji su u svakom trenutku – i u snu, valjda! – svesni sebe i svoje vrednosti, koju su sami procenili i utvrdili.
on-jedan-od-onih-ljudi-koji-su-u-svakom-trenutku-i-u-snu-valjda-svesni-sebe-i-svoje-vrednosti-koju-su-sami-procenili-i-utvrdili
Onaj koji pita ispadne budala pet minuta, ali onaj koji ne pita ostane budala cijeli život. -Kineske poslovice
onaj-koji-pita-ispadne-budala-pet-minuta-ali-onaj-koji-ne-pita-ostane-budala-cijeli-ivot
Bratstvo i jedinstvo, to je bez sumnje najveća tekovina koju smo izvojevali u ovoj krvavoj borbi. -Josip Broz Tito
bratstvo-i-jedinstvo-to-bez-sumnje-najvea-tekovina-koju-smo-izvojevali-u-ovoj-krvavoj-borbi