Sudija je uzeo prokurin kapi za oči i sada mnogo bolje vidi.


sudija-uzeo-prokurin-kapi-za-oi-i-sada-mnogo-bolje-vidi
duško koraćsudijauzeoprokurinkapizaočisadamnogoboljevidisudija jeje uzeouzeo prokurinprokurin kapikapi zaza očioči ii sadasada mnogomnogo boljebolje vidisudija je uzeoje uzeo prokurinuzeo prokurin kapiprokurin kapi zakapi za očiza oči ioči i sadai sada mnogosada mnogo boljemnogo bolje vidisudija je uzeo prokurinje uzeo prokurin kapiuzeo prokurin kapi zaprokurin kapi za očikapi za oči iza oči i sadaoči i sada mnogoi sada mnogo boljesada mnogo bolje vidisudija je uzeo prokurin kapije uzeo prokurin kapi zauzeo prokurin kapi za očiprokurin kapi za oči ikapi za oči i sadaza oči i sada mnogooči i sada mnogo boljei sada mnogo bolje vidi

Nikada nisam uzeo slobodan dan u svojim dvadesetim. Nijedan. Još uvek sam fanatičan, ali sada sam malo manje fanatičan. -Bil Gejts
nikada-nisam-uzeo-slobodan-dan-u-svojim-dvadesetim-nijedan-jo-uvek-sam-fanatian-ali-sada-sam-malo-manje-fanatian
U mraku bolje se vidimo, u mraku bolje se čujemo, u mraku oči nam sijaju, u mraku tela podivljaju :)))
u-mraku-bolje-se-vidimo-u-mraku-bolje-se-ujemo-u-mraku-oi-nam-sijaju-u-mraku-tela-podivljaju
Primer popravlja mnogo bolje od prekora. -Volter
primer-popravlja-mnogo-bolje-od-prekora
Prosečna devojka bi radije imala lepotu nego pamet, jer zna da prosečni muškarac bolje vidi nego što razmišlja. -Čarls Bukovski
prosena-devojka-bi-radije-imala-lepotu-nego-pamet-jer-zna-da-prose-mukarac-bolje-vidi-nego-to-razmilja
Novac će i slijepcu otvoriti oči, novac će i debelom papi zatvoriti oči. -Kineske poslovice
novac-e-i-slijepcu-otvoriti-oi-novac-e-i-debelom-papi-zatvoriti-oi
Svakao časno dobro polako kaplje, nečasno obilno pritiče; ali malo i pravedno, bolje je nego mnogo,a zlo! -Arapske poslovice
svakao-asno-dobro-polako-kaplje-neasno-obilno-pritie-ali-malo-i-pravedno-bolje-nego-mnogoa-zlo