Sumnjam u sebe. Imam nesigurnosti. Imam strah od neuspeha. Dešavaju se noći kada dođem u arenu i pomislim: “Leđa me bole, kolena me bole, stopala me bole i ne mogu da nastavim, samo bih hteo da odmorim malo.” Svi mi sumnjamo u sebe, to je neosporivo, međutim to ne znači da se treba predati tim sumnjama. Treba ih prihvatiti.


sumnjam-u-sebe-imam-nesigurnosti-imam-strah-od-neuspeha-deavaju-se-noi-kada-doem-u-arenu-i-pomislim-lea-me-bole-kolena-me-bole-stopala-me-bole-i-ne
kobi brajantsumnjamsebeimamnesigurnostistrahodneuspehadeavajusenoćikadadođemarenupomislim“leđamebolekolenastopalabolenemogudanastavimsamobihhteoodmorimmalo”svimisumnjamosebetoneosporivomeđutimznačitrebapredatitimsumnjamatrebaihprihvatitisumnjam uu sebeimam nesigurnostiimam strahstrah odod neuspehadešavaju sese noćinoći kadakada dođemdođem uu arenuarenu ii pomislim“leđa meme bolekolena meme bolestopala meme bolebole ii nene mogumogu dada nastavimsamo bihbih hteohteo dada odmorimsvi mimi sumnjamosumnjamo uu sebeje neosporivone značiznači dada sese trebatreba predatipredati timtim sumnjamatreba ihih prihvatitisumnjam u sebeimam strah odstrah od neuspehadešavaju se noćise noći kadanoći kada dođemkada dođem udođem u arenuu arenu iarenu i pomislim“leđa me bolekolena me bolestopala me boleme bole ibole i nei ne mogune mogu damogu da nastavimsamo bih hteobih hteo dahteo da odmorimsvi mi sumnjamomi sumnjamo usumnjamo u sebemeđutim to nene znači daznači da seda se trebase treba predatitreba predati timpredati tim sumnjamatreba ih prihvatiti

Imam problem s vidom. Ne primecujem nebitne osobe oko sebe!
imam-problem-s-vidom-ne-primecujem-nebitne-osobe-oko-sebe
Imam prijatelje čije prijateljstvo ne bih mijenjao za uslugu kraljeva ovog svijeta. -Tomas Edison
imam-prijatelje-ije-prijateljstvo-ne-bih-mijenjao-za-uslugu-kraljeva-ovog-svijeta
Odbaci svoje brige od sebe kada odbacuješ svoju odjeću po noći. -Napoleon Bonaparta
odbaci-svoje-brige-od-sebe-kada-odbacuje-svoju-odjeu-po-noi
Imam previše fantazija da bih bila domaćica. Mislim da sam ja zapravo fantazija. -Merlin Monro
imam-previe-fantazija-da-bih-bila-domaica-mislim-da-sam-ja-zapravo-fantazija