Suština čoveka, crta koja ga odvaja od životinje, jeste svest o sopstvenoj smrti.


sutina-oveka-crta-koja-ga-odvaja-od-ivotinje-jeste-svest-o-sopstvenoj-smrti
danilo kišsutinačovekacrtakojagaodvajaodživotinjejestesvestsopstvenojsmrtisuština čovekacrta kojakoja gaga odvajaodvaja odod životinjejeste svestsvest oo sopstvenojsopstvenoj smrticrta koja gakoja ga odvajaga odvaja ododvaja od životinjejeste svest osvest o sopstvenojo sopstvenoj smrticrta koja ga odvajakoja ga odvaja odga odvaja od životinjejeste svest o sopstvenojsvest o sopstvenoj smrticrta koja ga odvaja odkoja ga odvaja od životinjejeste svest o sopstvenoj smrti

Lepa je svaka žena, osim one koja misli da to nije, i one koja misli da jeste. -Jovan Dučić
lepa-svaka-ena-osim-one-koja-misli-da-to-nije-i-one-koja-misli-da-jeste
Najjača ljubav jeste ona koja može pokazati svoju slabost. -Paulo Koeljo
najjaa-ljubav-jeste-ona-koja-moe-pokazati-svoju-slabost