Suština stvari nije u samim stvarima, već u našem stavu prema njima.


sutina-stvari-nije-u-samim-stvarima-ve-u-naem-stavu-prema-njima
antoan de sent egziperisutinastvarinijesamimstvarimavećnaemstavupremanjimasuština stvaristvari nijenije uu samimsamim stvarimaveć uu našemnašem stavustavu premaprema njimasuština stvari nijestvari nije unije u samimu samim stvarimaveć u našemu našem stavunašem stavu premastavu prema njimasuština stvari nije ustvari nije u samimnije u samim stvarimaveć u našem stavuu našem stavu premanašem stavu prema njimasuština stvari nije u samimstvari nije u samim stvarimaveć u našem stavu premau našem stavu prema njima

Dva osećanja su nam divno prisna – u njima srce stiče hranu – ljubav prema svom ognjištu i ljubav prema grobovima predaka. Na njima je od pamtiveka, voljom samog boga, zasnovana čovekova samostalnost, zaloga njegove veličine.Odnosi se prema svojim vojnicima kao prema svojoj deci i pratiće te u najdublje doline; odnosi se prema njima kao prema svojim sinovima i stajaće pored tebe do smrti.Nikad nisam rekao da su glumci stoka. Zapravo sam rekao da bi se prema njima trebalo ponašati kao prema stoci.Veruj ljudima i oni će biti iskreni prema tebi. Postupaj prema njima kao da su velikani i oni će pokazati svoju veličinu.Najvažnija ljudska težnja je težnja za moralnošću u našem djelovanju. Naša unutarnja ravnoteža, čak i naša egzistencija ovisi o tome. Jedino moralnost u našem djelovanju može dati ljepotu i dostojanstvo našem životu.Najvažnija ljudska težnja je težnja za moralnošću u našem delovanju. Naša unutrašnja ravnoteža, čak i naša egzistencija zavisi o tome. Jedino moralnost u našem delovanju može dati lepotu i dostojanstvo našem životu.