Suštinski su filmovi ti koji su pokretali stvari u Americi od trenutka kad su smišljeni. Oni ti govore šta da radiš, kako to da radiš, kad da to radiš, kako da se osećaš u vezi toga, i kako da gledaš na to kako se osećaš u vezi toga.


sutinski-su-filmovi-ti-koji-su-pokretali-stvari-u-americi-od-trenutka-kad-su-smiljeni-oni-ti-govore-da-radi-kako-to-da-radi-kad-da-to-radi-kako-da-se
endi vorholsutinskisufilmovitikojipokretalistvariamericiodtrenutkakadsmiljenionigovoretadaradikakotoseosećavezitogagledanatogasuštinski susu filmovifilmovi titi kojikoji susu pokretalipokretali stvaristvari uu americiamerici odod trenutkatrenutka kadkad susu smišljenioni titi govoregovore štašta dada radišda radiškad dakako dada sese osećašosećaš uu vezivezi togai kakokako dada gledašgledaš nakako sese osećašosećaš uu vezivezi togasuštinski su filmovisu filmovi tifilmovi ti kojiti koji sukoji su pokretalisu pokretali stvaripokretali stvari ustvari u americiu americi odamerici od trenutkaod trenutka kadtrenutka kad sukad su smišljenioni ti govoreti govore štagovore šta dašta da radiškako to dada to radiškako da seda se osećašse osećaš uosećaš u veziu vezi togai kako dakako da gledašda gledaš nana to kakokako se osećašse osećaš uosećaš u veziu vezi toga

Nije problem šta radiš nego kako radiš. Kada shvatiš ono što sada ne shvataš postaćeš zrela osoba.
nije-problem-radi-nego-kako-radi-kada-shvati-ono-to-sada-ne-shvata-postae-zrela-osoba
LJudi uče kako da govore; a medjutim, glavna je nauka kako i kad da ćute. -Lav Tolstoj
ljudi-ue-kako-da-govore-a-medjutim-glavna-nauka-kako-i-kad-da-ute
Dobra je stvar krotka i zdrava žena. Živiš i radiš kao da ne postoji, a ipak osećaš da ti pomaže. -Ivo Andrić
dobra-stvar-krotka-i-zdrava-ena-ivi-i-radi-kao-da-ne-postoji-a-ipak-osea-da-ti-pomae
Kada radiš za druge, radi tako posvećeno kao da radiš za sebe. -Konfučije
kada-radi-za-druge-radi-tako-posveeno-kao-da-radi-za-sebe