Sva iskušenja, sva ispaštanja i sve patnje u životu mogu se meriti snagom i dužinom nesanica koje ih prate.


sva-iskuenja-sva-ispatanja-i-sve-patnje-u-ivotu-mogu-se-meriti-snagom-i-inom-nesanica-koje-ih-prate
ivo andricsvaiskuenjasvaispatanjasvepatnježivotumogusemeritisnagomdužinomnesanicakojeihpratesva iskušenjasva ispaštanjaispaštanja ii svesve patnjepatnje uu životuživotu mogumogu sese meritimeriti snagomsnagom ii dužinomdužinom nesanicanesanica kojekoje ihih pratesva ispaštanja iispaštanja i svei sve patnjesve patnje upatnje u životuu životu moguživotu mogu semogu se meritise meriti snagommeriti snagom isnagom i dužinomi dužinom nesanicadužinom nesanica kojenesanica koje ihkoje ih pratesva ispaštanja i sveispaštanja i sve patnjei sve patnje usve patnje u životupatnje u životu moguu životu mogu seživotu mogu se meritimogu se meriti snagomse meriti snagom imeriti snagom i dužinomsnagom i dužinom nesanicai dužinom nesanica kojedužinom nesanica koje ihnesanica koje ih pratesva ispaštanja i sve patnjeispaštanja i sve patnje ui sve patnje u životusve patnje u životu mogupatnje u životu mogu seu životu mogu se meritiživotu mogu se meriti snagommogu se meriti snagom ise meriti snagom i dužinommeriti snagom i dužinom nesanicasnagom i dužinom nesanica kojei dužinom nesanica koje ihdužinom nesanica koje ih prate

Jedna od srećnijih stvari koje mogu da vam se dese u životu je, verujem, srećno detinjstvo. -Agata Kristi
jedna-od-srenijih-stvari-koje-mogu-da-vam-se-dese-u-ivotu-verujem-sreno-detinjstvo
Kako mogu znati da ljubav prema životu nije obmana? Kako mogu znati da onaj ko se boji smrti nije nalik detetu koje se izgubilo i ne zna da je na putu kući? -Čuang Ce
kako-mogu-znati-da-ljubav-prema-ivotu-nije-obmana-kako-mogu-znati-da-onaj-ko-se-boji-smrti-nije-nalik-detetu-koje-se-izgubilo-i-ne-zna-da-na-putu-kui
Mali ljudi, koje mi zovemo deca, imaju svoje velike bolove i duge patnje, koje posle kao mudri i odrasli ljudi zaboravljaju. -Ivo Andric
mali-ljudi-koje-mi-zovemo-deca-imaju-svoje-velike-bolove-i-duge-patnje-koje-posle-kao-mudri-i-odrasli-ljudi-zaboravljaju
Da mogu biti njeeen, još samo jedan tren, na sve bih pristao. Nikog u životu nisam tako volio :)
da-mogu-biti-njeeen-jo-samo-jedan-tren-na-sve-bih-pristao-nikog-u-ivotu-nisam-tako-volio
Zlo se samo snagom dokazuje, sve ostalo pameću. -Meša Selimović
zlo-se-samo-snagom-dokazuje-sve-ostalo-pameu
Dve su vrste zlodela. Zlodelo koje plod donosi u ovom životu i zlodelo koje plod donosi u sledećem životu. -Gotama Buda
dve-su-vrste-zlodela-zlodelo-koje-plod-donosi-u-ovom-ivotu-i-zlodelo-koje-plod-donosi-u-sledeem-ivotu