Sva ljudska mudrost je sakupljena u dve reči – čekaj i nadaj se.


sva-ljudska-mudrost-sakupljena-u-dve-rei-ekaj-i-nadaj-se
aleksandar dimasvaljudskamudrostsakupljenadverečičekajnadajsesva ljudskaljudska mudrostmudrost jeje sakupljenasakupljena uu dvedve rečireči –– čekajčekaj ii nadajnadaj sesva ljudska mudrostljudska mudrost jemudrost je sakupljenaje sakupljena usakupljena u dveu dve rečidve reči –reči – čekaj– čekaj ičekaj i nadaji nadaj sesva ljudska mudrost jeljudska mudrost je sakupljenamudrost je sakupljena uje sakupljena u dvesakupljena u dve rečiu dve reči –dve reči – čekajreči – čekaj i– čekaj i nadajčekaj i nadaj sesva ljudska mudrost je sakupljenaljudska mudrost je sakupljena umudrost je sakupljena u dveje sakupljena u dve rečisakupljena u dve reči –u dve reči – čekajdve reči – čekaj ireči – čekaj i nadaj– čekaj i nadaj se

Sva mudrost se sastoji u tome da se sasluša glas vlastite duše. -Paulo Koeljo
sva-mudrost-se-sastoji-u-tome-da-se-saslua-glas-vlastite-e
Samo su dve stvari beskonačne, svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam baš siguran. -Albert Ajnštajn
samo-su-dve-stvari-beskonane-svemir-i-ljudska-glupost-za-svemir-nisam-ba-siguran
Žene su brbljive samo zato što se muškarcima NIŠTA ne može objasniti u dve reči. :)))
ene-su-brbljive-samo-zato-to-se-mukarcima-nita-ne-moe-objasniti-u-dve-rei