Sva ratna propaganda, svo vrištanje, laži i mržnja uvek dolaze od ljudi koji se ne bore.


sva-ratna-propaganda-svo-vritanje-i-i-mrnja-uvek-dolaze-od-ljudi-koji-se-ne-bore
džordž orvelsvaratnapropagandasvovritanjelažimržnjauvekdolazeodljudikojiseneboresva ratnaratna propagandasvo vrištanjelaži ii mržnjamržnja uvekuvek dolazedolaze odod ljudiljudi kojikoji sese nene boresva ratna propagandalaži i mržnjai mržnja uvekmržnja uvek dolazeuvek dolaze oddolaze od ljudiod ljudi kojiljudi koji sekoji se nese ne borelaži i mržnja uveki mržnja uvek dolazemržnja uvek dolaze oduvek dolaze od ljudidolaze od ljudi kojiod ljudi koji seljudi koji se nekoji se ne borelaži i mržnja uvek dolazei mržnja uvek dolaze odmržnja uvek dolaze od ljudiuvek dolaze od ljudi kojidolaze od ljudi koji seod ljudi koji se neljudi koji se ne bore

Držite se podalje od ljudi koji žele omalovažiti vaše ambicije. Sitne duše to rade svo vreme, a samo zaista veliki ljudi ulivaju vam osećaj da i vi možete postati veliki. -Mark Tven
drite-se-podalje-od-ljudi-koji-ele-omalovaiti-vae-ambicije-sitne-e-to-rade-svo-vreme-a-samo-zaista-veliki-ljudi-ulivaju-vam-oseaj-da-i-vi-moete
Sve laži, sve pakosti, sva nespokojstva ovog sveta dolaze iz sumnje. Da nema sumnje ne bi bilo toliko zla. -Žarko Laušević
sve-i-sve-pakosti-sva-nespokojstva-ovog-sveta-dolaze-iz-sumnje-da-nema-sumnje-ne-bi-bilo-toliko-zla
Ratovi će prestati kada ljudi odbiju da se u njima bore. -Albert Ajnstajn
ratovi-e-prestati-kada-ljudi-odbiju-da-se-u-njima-bore
Svi ljudi koji nemaju srca su glupi. Jer naše misli ne dolaze iz naših glava, već iz naših srca. -Hajnrih Hajne
svi-ljudi-koji-nemaju-srca-su-glupi-jer-nae-misli-ne-dolaze-iz-naih-glava-ve-iz-naih-srca