Sva snaga je u umu. Snaga za sve. Muka tera iz čoveka i ono što bi on da zadrži u sebi. Zato čovek mora da ćuti i kad mu je najteže i kad je najsrećniji. Da mu reči i osećanja ne pobegnu. Da ne stignu do nekoga ko će ih sačuvati i pustiti da jednom progovore protiv njega.


sva-snaga-u-umu-snaga-za-sve-muka-tera-iz-oveka-i-ono-to-bi-on-da-zadri-u-sebi-zato-ovek-mora-da-uti-i-kad-mu-najtee-i-kad-najsreniji-da-mu-rei-i
ljiljana habjanović-djurovićsvasnagaumusnagazasvemukateraizčovekaonotobiondazadržisebizatočovekmoraćutikadmunajteženajsrećnijidarečiosećanjanepobegnustignudonekogakoćeihsačuvatipustitijednomprogovoreprotivnjegasva snagasnaga jeu umusnaga zaza svemuka teratera iziz čovekačoveka ii onoono štošto bibi onon dada zadržizadrži uu sebizato čovekčovek moramora dada ćutićuti ii kadkad mumu jeje najteženajteže ii kadkad jeje najsrećnijida mumu rečireči ii osećanjaosećanja nene pobegnuda nene stignustignu dodo nekoganekoga koko ćeće ihih sačuvatisačuvati ii pustitipustiti dada jednomjednom progovoreprogovore protivprotiv njegasva snaga jesnaga je uje u umusnaga za svemuka tera iztera iz čovekaiz čoveka ičoveka i onoi ono štoono što bišto bi onbi on daon da zadržida zadrži uzadrži u sebizato čovek moračovek mora damora da ćutida ćuti ićuti i kadi kad mukad mu jemu je najtežeje najteže inajteže i kadi kad jekad je najsrećnijida mu rečimu reči ireči i osećanjai osećanja neosećanja ne pobegnuda ne stignune stignu dostignu do nekogado nekoga konekoga ko ćeko će ihće ih sačuvatiih sačuvati isačuvati i pustitii pustiti dapustiti da jednomda jednom progovorejednom progovore protivprogovore protiv njega

Poslednja tri od četiri ponavljanja tokom vežbi su ono što vodi ka porastu mišića. Bol je ono što razdvaja šampiona od nekoga ko nije šampion. Upravo to je ono što nedostaje većini ljudi, snaga da nastave i pored bola bez obzira na posledice.Nikad ne odoli iskušenju: probaj sve, a čvrsto zadrži ono što je dobro.Lepši je pogreb kad ideali sahranjuju svog čoveka nego kad čovek sahranjuje svoje ideale.Brak se mora neprestano boriti protiv nemani koja sve proždire – protiv navike.Zahtevati da neko pamti sve što je ikad pročitao, bilo bi isto što i zahtevati da sve ono što je ikad pojeo još uvek nosi u sebi. Od ovoga je živio telesno, a od onoga duševno i tako je postao ono što jeste.Velika je snaga u onoga čoveka koji ume da prećuti i onda kad ima pravo.