Sva velika umetnička dela dosta su teško pristupačna. Ako ih neki čitalac smatra lakim, znači da nije umeo proniknuti u srce dela.


sva-velika-umetnika-dela-dosta-su-teko-pristupana-ako-ih-neki-italac-smatra-lakim-znai-da-nije-umeo-proniknuti-u-srce-dela
andre Židsvavelikaumetničkadeladostasutekopristupačnaakoihnekičitalacsmatralakimznačidanijeumeoproniknutisrcedelasva velikavelika umetničkaumetnička deladela dostadosta susu teškoteško pristupačnaako ihih nekineki čitalacčitalac smatrasmatra lakimznači dada nijenije umeoumeo proniknutiproniknuti uu srcesrce delasva velika umetničkavelika umetnička delaumetnička dela dostadela dosta sudosta su teškosu teško pristupačnaako ih nekiih neki čitalacneki čitalac smatračitalac smatra lakimznači da nijeda nije umeonije umeo proniknutiumeo proniknuti uproniknuti u srceu srce delasva velika umetnička delavelika umetnička dela dostaumetnička dela dosta sudela dosta su teškodosta su teško pristupačnaako ih neki čitalacih neki čitalac smatraneki čitalac smatra lakimznači da nije umeoda nije umeo proniknutinije umeo proniknuti uumeo proniknuti u srceproniknuti u srce delasva velika umetnička dela dostavelika umetnička dela dosta suumetnička dela dosta su teškodela dosta su teško pristupačnaako ih neki čitalac smatraih neki čitalac smatra lakimznači da nije umeo proniknutida nije umeo proniknuti unije umeo proniknuti u srceumeo proniknuti u srce dela

Bića su vlasnici svojih dela, naslednici svojih dela, nastaju iz svojih dela, predodređena su svojim delima, dela su njihovo utočište. Dela su ta koja dele bića na niska i uzvišena. -Buda
bia-su-vlasnici-svojih-dela-naslednici-svojih-dela-nastaju-iz-svojih-dela-predodreena-su-svojim-delima-dela-su-njihovo-utoite-dela-su-koja-dele-bia
Genijalnost je u svemu intuicija. Sva značajna dela ispod tog fenomena tvorevine su talenat. -Onore De Balzak
genijalnost-u-svemu-intuicija-sva-znaajna-dela-ispod-tog-fenomena-tvorevine-su-talenat
Većina ljudi sposobnija je za velika dela nego za dobročinstvo. -Monteskje
veina-ljudi-sposobnija-za-velika-dela-nego-za-dobroinstvo
Osobina dobrog čoveka je da čini velika i dobra dela, makar pri tome rizikovao sve. -Plutarh
osobina-dobrog-oveka-da-ini-velika-i-dobra-dela-makar-pri-tome-rizikovao-sve
Ako neko kaže da se ne oseća srećnim kad čini dobro, to znači samo da ono što oh smatra dobrim nije dobro. -Lav Tolstoj
ako-neko-kae-da-se-ne-osea-srenim-kad-ini-dobro-to-znai-samo-da-ono-to-oh-smatra-dobrim-nije-dobro