Svaka žena može da zavara čoveka ako to hoće, i ako je on zaljubljen u nju.


svaka-ena-moe-da-zavara-oveka-ako-to-hoe-i-ako-on-zaljubljen-u-nju
agata kristisvakaženamožedazavaračovekaakotohoćeonzaljubljennjusvaka ženažena možemože dada zavarazavara čovekačoveka akoi akoako jeje onon zaljubljenzaljubljen uu njusvaka žena možežena može damože da zavarada zavara čovekazavara čoveka akoako to hoćei ako jeako je onje on zaljubljenon zaljubljen uzaljubljen u njusvaka žena može dažena može da zavaramože da zavara čovekada zavara čoveka akočoveka ako to hoćei ako je onako je on zaljubljenje on zaljubljen uon zaljubljen u njusvaka žena može da zavaražena može da zavara čovekamože da zavara čoveka akozavara čoveka ako to hoćei ako je on zaljubljenako je on zaljubljen uje on zaljubljen u nju

Svaka žena može da nasamari muškarca ako ona tako želi i ako je on zaljubljen u nju. -Agata Kristi
svaka-ena-moe-da-nasamari-mukarca-ako-ona-tako-eli-i-ako-on-zaljubljen-u-nju
Nevažno je da li je neko malo na ovu ili onu stranu; ako je stručan, ako je pošten, ako je vredan i ako može da uradi konkretan posao, dragocen mi je. -Zoran Đinđić
nevano-da-li-neko-malo-na-ovu-ili-onu-stranu-ako-struan-ako-poten-ako-vredan-i-ako-moe-da-uradi-konkretan-posao-dragocen-mi
Čovjek ne zna živjeti; ne misli, ne razmišlja, ne računa ako ne osjeća; ne može neprekidno osjećati ako ne zamišlja; a ne može ni osjećati ni zamišljati bez strasti, iluzija i zabluda. -Ugo Foscolo
ovjek-ne-zna-ivjeti-ne-misli-ne-razmilja-ne-rauna-ako-ne-osjea-ne-moe-neprekidno-osjeati-ako-ne-zamilja-a-ne-moe-osjeati-zamiljati-bez-strasti