Svaka generacija zamišlja sebe kao inteligentniju od one što je došla pre nje, i mudriju od one koja dolazi posle nje


svaka-generacija-zamilja-sebe-kao-inteligentniju-od-one-to-do-pre-nje-i-mudriju-od-one-koja-dolazi-posle-nje
džordž orvelsvakageneracijazamiljasebekaointeligentnijuodonetodolaprenjemudrijukojadolaziposlenjesvaka generacijageneracija zamišljazamišlja sebesebe kaokao inteligentnijuinteligentniju odod oneone štošto jeje došladošla prepre njei mudrijumudriju odod oneone kojakoja dolazidolazi posleposle njesvaka generacija zamišljageneracija zamišlja sebezamišlja sebe kaosebe kao inteligentnijukao inteligentniju odinteligentniju od oneod one štoone što ješto je došlaje došla predošla pre njei mudriju odmudriju od oneod one kojaone koja dolazikoja dolazi posledolazi posle njesvaka generacija zamišlja sebegeneracija zamišlja sebe kaozamišlja sebe kao inteligentnijusebe kao inteligentniju odkao inteligentniju od oneinteligentniju od one štood one što jeone što je došlašto je došla preje došla pre njei mudriju od onemudriju od one kojaod one koja dolazione koja dolazi poslekoja dolazi posle njesvaka generacija zamišlja sebe kaogeneracija zamišlja sebe kao inteligentnijuzamišlja sebe kao inteligentniju odsebe kao inteligentniju od onekao inteligentniju od one štointeligentniju od one što jeod one što je došlaone što je došla prešto je došla pre njei mudriju od one kojamudriju od one koja dolaziod one koja dolazi posleone koja dolazi posle nje

Svaka je misao nalik na testo: valja je dobro izmesiti – i sve možeš od nje učiniti. -Ivan Turgenjev
svaka-misao-nalik-na-testo-valja-dobro-izmesiti-i-sve-moe-od-nje-uiniti
Kad jedeš semenke i naletiš na jednu gorku posle nje par sledećih nemaju nikakav ukus. Tako je nekako i u ljubavi.
kad-jede-semenke-i-naleti-na-jednu-gorku-posle-nje-sledeih-nemaju-nikakav-ukus-tako-nekako-i-u-ljubavi
Sumnja i ljubomora koja iz nje proizlazi povećavaju ljubavnu naklonost. -Stendal
sumnja-i-ljubomora-koja-iz-nje-proizlazi-poveavaju-ljubavnu-naklonost