Svaka inteligentnija vrsta humora započinje time da čovek samoga sebe ne shvata ozbiljno.


svaka-inteligentnija-vrsta-humora-zapoinje-time-da-ovek-samoga-sebe-ne-shvata-ozbiljno
herman hesesvakainteligentnijavrstahumorazapočinjetimedačoveksamogasebeneshvataozbiljnosvaka inteligentnijainteligentnija vrstavrsta humorahumora započinjezapočinje timetime dada čovekčovek samogasamoga sebesebe nene shvatashvata ozbiljnosvaka inteligentnija vrstainteligentnija vrsta humoravrsta humora započinjehumora započinje timezapočinje time datime da čovekda čovek samogačovek samoga sebesamoga sebe nesebe ne shvatane shvata ozbiljnosvaka inteligentnija vrsta humorainteligentnija vrsta humora započinjevrsta humora započinje timehumora započinje time dazapočinje time da čovektime da čovek samogada čovek samoga sebečovek samoga sebe nesamoga sebe ne shvatasebe ne shvata ozbiljnosvaka inteligentnija vrsta humora započinjeinteligentnija vrsta humora započinje timevrsta humora započinje time dahumora započinje time da čovekzapočinje time da čovek samogatime da čovek samoga sebeda čovek samoga sebe nečovek samoga sebe ne shvatasamoga sebe ne shvata ozbiljno

Opsesivna ljubav tiče se i toga da čovek sebe shvata previše ozbiljno, pa tako i svoja osećanja. -Orhan Pamuk
opsesivna-ljubav-tie-se-i-toga-da-ovek-sebe-shvata-previe-ozbiljno-pa-tako-i-svoja-oseanja
Pretvorio sam se u cilj samoga sebe. Ali nisam mogao razabrati da li sam se s time pronašao ili izgubio. -Fernando Pessoa
pretvorio-sam-se-u-cilj-samoga-sebe-ali-nisam-mogao-razabrati-da-li-sam-se-s-time-pronaao-ili-izgubio
Poznavanje samoga sebe bitno je važan uvod u mijenjanje samoga sebe. -Aldous Leonard Huxley
poznavanje-samoga-sebe-bitno-vaan-uvod-u-mijenjanje-samoga-sebe
Da bi se s vremena na vreme videlo univerzalno i svevremensko lice istine, čovek mora biti spreman da i najsitinije od svih živih bića voli koliko i samoga sebe. -Mahatma Gandi
da-bi-se-s-vremena-na-vreme-videlo-univerzalno-i-svevremensko-lice-istine-ovek-mora-biti-spreman-da-i-najsitinije-od-svih-ivih-bia-voli-koliko-i