Svaka je misao nalik na testo: valja je dobro izmesiti – i sve možeš od nje učiniti.


svaka-misao-nalik-na-testo-valja-dobro-izmesiti-i-sve-moe-od-nje-uiniti
ivan turgenjevsvakamisaonaliknatestovaljadobroizmesitisvemožeodnjeučinitisvaka jeje misaomisao naliknalik nana testovalja jeje dobrodobro izmesitiizmesiti –i svesve možešmožeš odod njenje učinitisvaka je misaoje misao nalikmisao nalik nanalik na testovalja je dobroje dobro izmesitidobro izmesiti –izmesiti – i– i svei sve možešsve možeš odmožeš od njeod nje učinitisvaka je misao nalikje misao nalik namisao nalik na testovalja je dobro izmesitije dobro izmesiti –dobro izmesiti – iizmesiti – i sve– i sve možeši sve možeš odsve možeš od njemožeš od nje učinitisvaka je misao nalik naje misao nalik na testovalja je dobro izmesiti –je dobro izmesiti – idobro izmesiti – i sveizmesiti – i sve možeš– i sve možeš odi sve možeš od njesve možeš od nje učiniti

Ako i ne možeš baš sve učiniti, ipak nemoj sve ostaviti.Svaka generacija zamišlja sebe kao inteligentniju od one što je došla pre nje, i mudriju od one koja dolazi posle njeBože, ako me ne možeš učiniti mršavom, bar udebljaj sve ostale…xDZa onog čoveka, koji je mišljenja da će novcem moći učiniti sve, možemo verovati da će učiniti sve za novac.... vreme uporno glođe čoveku misao, i od nje ostaje kostur, bleda uspomena bez pravog sadržaja.Samo lepo možeš ružiti, zavist valja i zaslužiti.