Svaka naša bitka je borbeni jauk protiv imperijalizma i svaka naša bitka je himna za uniju ljudi u borbi protiv zajedničkog neprijatelja – neprijatelja planete – Sjedinjenih Američkih Država.


svaka-naa-bitka-borbeni-jauk-protiv-imperijalizma-i-svaka-naa-bitka-himna-za-uniju-ljudi-u-borbi-protiv-zajednikog-neprijatelja-neprijatelja
Če gevarasvakanaabitkaborbenijaukprotivimperijalizmasvakahimnazaunijuljudiborbizajedničkogneprijateljaplanetesjedinjenihameričkihdržavasvaka našanaša bitkabitka jeje borbeniborbeni jaukjauk protivprotiv imperijalizmaimperijalizma ii svakasvaka našanaša bitkabitka jeje himnahimna zaza unijuuniju ljudiljudi uu borbiborbi protivprotiv zajedničkogzajedničkog neprijateljaneprijatelja –– neprijateljaneprijatelja planeteplanete –– sjedinjenihsjedinjenih američkihameričkih državasvaka naša bitkanaša bitka jebitka je borbenije borbeni jaukborbeni jauk protivjauk protiv imperijalizmaprotiv imperijalizma iimperijalizma i svakai svaka našasvaka naša bitkanaša bitka jebitka je himnaje himna zahimna za unijuza uniju ljudiuniju ljudi uljudi u borbiu borbi protivborbi protiv zajedničkogprotiv zajedničkog neprijateljazajedničkog neprijatelja –neprijatelja – neprijatelja– neprijatelja planeteneprijatelja planete –planete – sjedinjenih– sjedinjenih američkihsjedinjenih američkih država

Hrabar je onaj koji ne beži već ostaje da čvrsto stoji i bori se protiv svog neprijatelja. -Sokrat
hrabar-onaj-koji-ne-bei-ve-ostaje-da-vrsto-stoji-i-bori-se-protiv-svog-neprijatelja
Najbolji neprijatelj protiv neprijatelja je drugi neprijatelj. -Fridrih Niče
najbolji-neprijatelj-protiv-neprijatelja-drugi-neprijatelj
Naša sudbina na zemlji sva je u borbi protiv kvara, smrti i nestajanja, i čovjek je dužan da istraje u toj borbi i onda kada je potpuno bezizgledna. -Ivo Andric
naa-sudbina-na-zemlji-sva-u-borbi-protiv-kvara-smrti-i-nestajanja-i-ovjek-an-da-istraje-u-toj-borbi-i-onda-kada-potpuno-bezizgledna
Za svaku našu nesreću kriva je ili naša lakoumnost, ili naša gordost, ili naša glupost, ili naš porok. -Jovan Dučić
za-svaku-nau-nesreu-kriva-ili-naa-lakoumnost-ili-naa-gordost-ili-naa-glupost-ili-na-porok