Svaka nepravda je jednaka, a čovjeku se čini da je najveća koja je njemu učinjena. A ako mu se čini, onda i jeste tako, jer ne može se misliti tuđom glavom.


svaka-nepravda-jednaka-a-ovjeku-se-ini-da-najvea-koja-njemu-uinjena-a-ako-mu-se-ini-onda-i-jeste-tako-jer-ne-moe-se-misliti-om-glavom
meša selimovićsvakanepravdajednakačovjekusečinidanajvećakojanjemuučinjenaakomučiniondajestetakojernemožemislitituđomglavomsvaka nepravdanepravda jeje jednakačovjeku sese činičini dada jeje najvećanajveća kojakoja jeje njemunjemu učinjenaako mumu sese činionda ii jestejeste takojer nene možemože sese mislitimisliti tuđomtuđom glavomsvaka nepravda jenepravda je jednakaa čovjeku sečovjeku se činise čini dačini da jeda je najvećaje najveća kojanajveća koja jekoja je njemuje njemu učinjenaa ako muako mu semu se činionda i jestei jeste takojer ne možene može semože se mislitise misliti tuđommisliti tuđom glavom

Svaka žena može da nasamari muškarca ako ona tako želi i ako je on zaljubljen u nju. -Agata Kristi
svaka-ena-moe-da-nasamari-mukarca-ako-ona-tako-eli-i-ako-on-zaljubljen-u-nju
Ne čini istina čoveka velikim, nego obrnuto, čovek čini istinu velikom. -Konfučije
ne-ini-istina-oveka-velikim-nego-obrnuto-ovek-ini-istinu-velikom
Ne čini istina čovjeka velikim, nego obratno, čovjek čini istinu velikom. -Konfučije
ne-ini-istina-ovjeka-velikim-nego-obratno-ovjek-ini-istinu-velikom