Svaka osoba mora živeti svoj život kao uzor drugima.


svaka-osoba-mora-iveti-svoj-ivot-kao-uzor-drugima
roza parkssvakaosobamoraživetisvojživotkaouzordrugimasvaka osobaosoba moramora živetiživeti svojsvoj životživot kaokao uzorsvaka osoba moraosoba mora živetimora živeti svojživeti svoj životsvoj život kaoživot kao uzorkao uzor drugimasvaka osoba mora živetiosoba mora živeti svojmora živeti svoj životživeti svoj život kaosvoj život kao uzorživot kao uzor drugimasvaka osoba mora živeti svojosoba mora živeti svoj životmora živeti svoj život kaoživeti svoj život kao uzorsvoj život kao uzor drugima

Ponekad je život čovjeku toliko bijedan da on svoj porok, htio - ne htio, mora posmatrati kao nešto dobro, neki izvor života. Može se reći da su ljudi često poročni iz dosade. -Maksim Gorki
ponekad-ivot-ovjeku-toliko-bijedan-da-on-svoj-porok-htio-ne-htio-mora-posmatrati-kao-neto-dobro-neki-izvor-ivota-moe-se-rei-da-su-ljudi-esto-poro-iz
Moj jedini zahtev koji mogu uputiti svom čitaocu, jeste da celi svoj život mora posvetiti čitanju mojih knjiga. -Džejms Džojs
moj-jedini-zahtev-koji-mogu-uputiti-svom-itaocu-jeste-da-celi-svoj-ivot-mora-posvetiti-itanju-mojih-knjiga
Ne mislim o sebi kao o siromašnoj devojci iz geta koja je uspela. Vidim sebe kao nekoga ko je od malih nogu uzeo svoj život u ruke i uspeo. -Opra Vinfri
ne-mislim-o-sebi-kao-o-siromanoj-devojci-iz-geta-koja-uspela-vidim-sebe-kao-nekoga-ko-od-malih-nogu-uzeo-svoj-ivot-u-ruke-i-uspeo
Samo je osoba koja ima vere u sebe u stanju da bude verna drugima. -Erih From
samo-osoba-koja-ima-vere-u-sebe-u-stanju-da-bude-verna-drugima