Svaka zamisao je laka dok se ne uzme u obzir stvarnost.


svaka-zamisao-laka-dok-se-ne-uzme-u-obzir-stvarnost
marsel prustsvakazamisaolakadokseneuzmeobzirstvarnostsvaka zamisaozamisao jeje lakalaka dokdok sese nene uzmeuzme uu obzirobzir stvarnostsvaka zamisao jezamisao je lakaje laka doklaka dok sedok se nese ne uzmene uzme uuzme u obziru obzir stvarnostsvaka zamisao je lakazamisao je laka dokje laka dok selaka dok se nedok se ne uzmese ne uzme une uzme u obziruzme u obzir stvarnostsvaka zamisao je laka dokzamisao je laka dok seje laka dok se nelaka dok se ne uzmedok se ne uzme use ne uzme u obzirne uzme u obzir stvarnost

Poraz je stanje uma; Niko nije poražen sve dok poraz ne bude prihvaćen kao stvarnost.Život je širi od svakog propisa. Moral je zamisao, a život je ono što biva. Kako da ga uklopimo u zamisao, a da ga ne oštetimo? Više je štete naneseno životu zbog sprječavanja grijeha nego zbog grijeha.Onda da živimo u grijehu?Ne. Ali ni zabrane ništa ne pomažu. Stvaraju licemjerje i duhovne bogalje.Svi smo mi vrlo krhki. U mnogo trenutaka spoznaja o tome vraća vas u stvarnost. Istovremeno, dok radite nešto za šta znate da niko drugi ne može i dok se smatra da ste najbolji, nakbrži, neko koga niko ne može dostići - tada ste neverovatno krhki.Svaka je vrlina bez mrlje – sve dok se ne stavi na probu.Ako je idealna, neće biti laka. Ako je laka, neće biti idealna. Ako je zaslužuješ, nećeš odustati. Ako odustaneš, ne zaslužuješ je. Prava istina je, svaka će te povrediti, tvoje je samo da nađeš onu zbog koje vredi da se pati.Svaka žena treba biti kao ruža, lijepa, ali bodljiva dok ne dođe pravi da je ubere.