Svaka zamisao je laka dok se ne uzme u obzir stvarnost.


svaka-zamisao-laka-dok-se-ne-uzme-u-obzir-stvarnost
marsel prustsvakazamisaolakadokseneuzmeobzirstvarnostsvaka zamisaozamisao jeje lakalaka dokdok sese nene uzmeuzme uu obzirobzir stvarnostsvaka zamisao jezamisao je lakaje laka doklaka dok sedok se nese ne uzmene uzme uuzme u obziru obzir stvarnostsvaka zamisao je lakazamisao je laka dokje laka dok selaka dok se nedok se ne uzmese ne uzme une uzme u obziruzme u obzir stvarnostsvaka zamisao je laka dokzamisao je laka dok seje laka dok se nelaka dok se ne uzmedok se ne uzme use ne uzme u obzirne uzme u obzir stvarnost

Poraz je stanje uma; Niko nije poražen sve dok poraz ne bude prihvaćen kao stvarnost. -Brus li
poraz-stanje-uma-niko-nije-pora-sve-dok-poraz-ne-bude-prihva-kao-stvarnost
Svaka je vrlina bez mrlje – sve dok se ne stavi na probu. -Fridrih Šiler
svaka-vrlina-bez-mrlje-sve-dok-se-ne-stavi-na-probu
Svaka žena treba biti kao ruža, lijepa, ali bodljiva dok ne dođe pravi da je ubere. -Poslovice korisnika
svaka-ena-treba-biti-kao-rua-lijepa-ali-bodljiva-dok-ne-doe-pravi-da-ubere