Svaki dan je poseban… Nekada dobar, nekada loš, nekada težak… Ali, svaki dan je, još jedan divan dan… On je još jedna stranica knjige vašeg života i ...


svaki-dan-poseban-nekada-dobar-nekada-lo-nekada-teak-ali-svaki-dan-jo-jedan-divan-dan-on-jo-jedna-stranica-knjige-vaeg-ivota-i
svakidanposeban…nekadadobarnekadalotežak…alisvakijojedandivandan…onjednastranicaknjigevaegživotasvaki dandan jeje poseban…poseban… nekadanekada dobarnekada lošnekada težak…težak… alisvaki dandan jejoš jedanjedan divandivan dan…dan… onon jeje jošjoš jednajedna stranicastranica knjigeknjige vašegvašeg životaživota isvaki dan jedan je poseban…je poseban… nekadaposeban… nekada dobarnekada težak… alisvaki dan jejoš jedan divanjedan divan dan…divan dan… ondan… on jeon je jošje još jednajoš jedna stranicajedna stranica knjigestranica knjige vašegknjige vašeg životavašeg života iživota i

Smatrajući da je svaki dan isti, mozes oslepjeti. Svaki dan je drugačiji, i svaki dan donosi novo čudo. Samo treba obratiti pažnju na to čudo.Smatrajući da je svaki dan isti možeš oslijepiti. Svaki dan je drugačiji i svaki dan donosi novo čudo. Samo treba obratiti pažnju na to čudo.Zapamtite – akcija izaziva reakciju. Kada ste u iskušenju da napustite svoje snove, naterajte sebe da pokušate još samo jedan dan, jednu nedelju, još jedan mesec, još jednu godinu… Bićete iznenađeni onim što se dešava kada konstantno odbijate da odustanete.Smatraj svaki dan kao jedan ceo, otpočet i završen život. Odživi ga kao celinu, a ne kao deo. Nek se svaki tvoj dan odroni od tebe kao ceo jedan čovek s kojim ćeš želeti da se opet sastaneš kao s prijateljem i da ga bez stida pokažeš vasioni.Život mi je darovao jedan srećan dan. A kad se ima u vidu kako je sazdan ovaj svet, jedan srećan dan gotovo da je ravan čudu.Zagrljaj znači: ti me ne ugrožavaš, ne bojim se biti tako blizu tebe, mogu se opustiti, osjetiti se kao kod kuće, zaštićen sam i neko me razumije. Tradicija kaže da svaki put kada nekog iskreno zagrlimo, dobijemo jos jedan dan života.