Svaki dan je poseban… Nekada dobar, nekada loš, nekada težak… Ali, svaki dan je, još jedan divan dan… On je još jedna stranica knjige vašeg života i ...


svaki-dan-poseban-nekada-dobar-nekada-lo-nekada-teak-ali-svaki-dan-jo-jedan-divan-dan-on-jo-jedna-stranica-knjige-vaeg-ivota-i
svakidanposeban…nekadadobarnekadalotežak…alisvakijojedandivandan…onjednastranicaknjigevaegživotasvaki dandan jeje poseban…poseban… nekadanekada dobarnekada lošnekada težak…težak… alisvaki dandan jejoš jedanjedan divandivan dan…dan… onon jeje jošjoš jednajedna stranicastranica knjigeknjige vašegvašeg životaživota isvaki dan jedan je poseban…je poseban… nekadaposeban… nekada dobarnekada težak… alisvaki dan jejoš jedan divanjedan divan dan…divan dan… ondan… on jeon je jošje još jednajoš jedna stranicajedna stranica knjigestranica knjige vašegknjige vašeg životavašeg života iživota i

Smatrajući da je svaki dan isti, mozes oslepjeti. Svaki dan je drugačiji, i svaki dan donosi novo čudo. Samo treba obratiti pažnju na to čudo. -Paulo Koeljo
smatrajui-da-svaki-dan-isti-mozes-oslepjeti-svaki-dan-drugaiji-i-svaki-dan-donosi-novo-udo-samo-treba-obratiti-panju-na-to-udo
Smatrajući da je svaki dan isti možeš oslijepiti. Svaki dan je drugačiji i svaki dan donosi novo čudo. Samo treba obratiti pažnju na to čudo. -Paulo Koeljo
smatrajui-da-svaki-dan-isti-moe-oslijepiti-svaki-dan-drugaiji-i-svaki-dan-donosi-novo-udo-samo-treba-obratiti-panju-na-to-udo
Život mi je darovao jedan srećan dan. A kad se ima u vidu kako je sazdan ovaj svet, jedan srećan dan gotovo da je ravan čudu. -Paulo Koeljo
ivot-mi-darovao-jedan-srean-dan-a-kad-se-ima-u-vidu-kako-sazdan-ovaj-svet-jedan-srean-dan-gotovo-da-ravan-udu