Svaki dobar matematičar je makar upola filozof, a svaki dobar filozof je makar upola matematičar.


svaki-dobar-matematiar-makar-upola-filozof-a-svaki-dobar-filozof-makar-upola-matematiar
gotlob fregesvakidobarmatematičarmakarupolafilozofsvakifilozofmatematičarsvaki dobardobar matematičarmatematičar jeje makarmakar upolaupola filozofsvaki dobardobar filozoffilozof jeje makarmakar upolaupola matematičarsvaki dobar matematičardobar matematičar jematematičar je makarje makar upolamakar upola filozofa svaki dobarsvaki dobar filozofdobar filozof jefilozof je makarje makar upolamakar upola matematičarsvaki dobar matematičar jedobar matematičar je makarmatematičar je makar upolaje makar upola filozofa svaki dobar filozofsvaki dobar filozof jedobar filozof je makarfilozof je makar upolaje makar upola matematičarsvaki dobar matematičar je makardobar matematičar je makar upolamatematičar je makar upola filozofa svaki dobar filozof jesvaki dobar filozof je makardobar filozof je makar upolafilozof je makar upola matematičar

Voleo bih da vas nasmejem makar deset minuta iako bih trebao nastupati makar jedan sat. -Ričard Prajor
voleo-bih-da-vas-nasmejem-makar-deset-minuta-iako-bih-trebao-nastupati-makar-jedan-sat
Svaki dan je poseban… Nekada dobar, nekada loš, nekada težak… Ali, svaki dan je, još jedan divan dan… On je još jedna stranica knjige vašeg života i ...
svaki-dan-poseban-nekada-dobar-nekada-lo-nekada-teak-ali-svaki-dan-jo-jedan-divan-dan-on-jo-jedna-stranica-knjige-vaeg-ivota-i
Znam da me pratis u stopu svaki dan :-D Javi se bar ponekad makar prijateljski
znam-da-me-pratis-u-stopu-svaki-dan-d-javi-se-bar-ponekad-makar-prijateljski
Onaj ko je dobar u traženju opravdanja je rijetko dobar u bilo čemu drugom. -Bendžamin Frenklin
onaj-ko-dobar-u-traenju-opravdanja-rijetko-dobar-u-bilo-emu-drugom
Onaj ko je dobar u traženju opravdanja je retko dobar u bilo čemu drugom. -Bendžamin Frenklin
onaj-ko-dobar-u-traenju-opravdanja-retko-dobar-u-bilo-emu-drugom
Svaki veliki ili čak vrlo dobar pisac prekraja svet tako kako njemu odgovara. -Rejmond Karver
svaki-veliki-ili-ak-vrlo-dobar-pisac-prekraja-svet-tako-kako-njemu-odgovara