Svaki glumac u dubini svog srca veruje da je istinito sve loše što pišu o njemu.


svaki-glumac-u-dubini-svog-srca-veruje-da-istinito-sve-loe-to-piu-o-njemu
orson velssvakiglumacdubinisvogsrcaverujedaistinitosveloetopiunjemusvaki glumacglumac uu dubinidubini svogsvog srcasrca verujeveruje dada jeje istinitoistinito svesve lošeloše štošto pišupišu oo njemusvaki glumac uglumac u dubiniu dubini svogdubini svog srcasvog srca verujesrca veruje daveruje da jeda je istinitoje istinito sveistinito sve lošesve loše štološe što pišušto pišu opišu o njemusvaki glumac u dubiniglumac u dubini svogu dubini svog srcadubini svog srca verujesvog srca veruje dasrca veruje da jeveruje da je istinitoda je istinito sveje istinito sve lošeistinito sve loše štosve loše što pišuloše što pišu ošto pišu o njemusvaki glumac u dubini svogglumac u dubini svog srcau dubini svog srca verujedubini svog srca veruje dasvog srca veruje da jesrca veruje da je istinitoveruje da je istinito sveda je istinito sve lošeje istinito sve loše štoistinito sve loše što pišusve loše što pišu ološe što pišu o njemu

Tvoja vizija će postati jasna tek kada pogledaš u svoje srce. Ko gleda izvan svog srca – sanja. Ko gleda unutar svog srca – budi se. -Karl Gustav Jung
tvoja-vizija-e-postati-jasna-tek-kada-pogleda-u-svoje-srce-ko-gleda-izvan-svog-srca-sanja-ko-gleda-unutar-svog-srca-budi-se
Ne znam zašto se vi toliko uzbuđujete zbog onoga što ljudi pišu. Šta je sve to prema onome što misle i što rade. I što su sposobni da urade. -Ivo Andrić
ne-znam-zato-se-vi-toliko-uzbuujete-zbog-onoga-to-ljudi-piu-sve-to-prema-onome-to-misle-i-to-rade-i-to-su-sposobni-da-urade
Ja sam glumac, a ne zvezda. Zvezde žive u Holivudu i imaju bazene u obliku srca. -Al Paćino
ja-sam-glumac-a-ne-zvezda-zvezde-ive-u-holivudu-i-imaju-bazene-u-obliku-srca
Nije nevernik onaj koji ne veruje u ono što veruju svi oko njega, nego je nego je pravi nevernik onaj ko misli i govori da veruje u ono u što ne veruje. -Lav Tolstoj
nije-nevernik-onaj-koji-ne-veruje-u-ono-to-veruju-svi-oko-njega-nego-nego-pravi-nevernik-onaj-ko-misli-i-govori-da-veruje-u-ono-u-to-ne-veruje
Uverio sam se da ništa nije apsolutno tačno ni istinito, da sve zavisi od ličnog opažanja. -Paulo Koeljo
uverio-sam-se-da-nije-apsolutno-no-istinito-da-sve-zavisi-od-linog-opaanja