Svaki komad stene ima statuu unutar sebe, a zadatak skulptora je da tu statuu i pronađe.


svaki-komad-stene-ima-statuu-unutar-sebe-a-zadatak-skulptora-da-statuu-i-pronae
mikelanđelo buonarotisvakikomadsteneimastatuuunutarsebezadatakskulptoradapronađesvaki komadkomad stenestene imaima statuustatuu unutarunutar sebezadatak skulptoraskulptora jeje dada tutu statuustatuu ii pronađesvaki komad stenekomad stene imastene ima statuuima statuu unutarstatuu unutar sebea zadatak skulptorazadatak skulptora jeskulptora je daje da tuda tu statuutu statuu istatuu i pronađesvaki komad stene imakomad stene ima statuustene ima statuu unutarima statuu unutar sebea zadatak skulptora jezadatak skulptora je daskulptora je da tuje da tu statuuda tu statuu itu statuu i pronađesvaki komad stene ima statuukomad stene ima statuu unutarstene ima statuu unutar sebea zadatak skulptora je dazadatak skulptora je da tuskulptora je da tu statuuje da tu statuu ida tu statuu i pronađe

Najveći čovekov zadatak u životu je roditi samoga sebe. -Erih From
najvei-ovekov-zadatak-u-ivotu-roditi-samoga-sebe
Svaki čovek ima pravo da sam odlučuje o svojoj sudbini. -Bob Marli
svaki-ovek-ima-pravo-da-sam-odluuje-o-svojoj-sudbini
Svaki put kad sam digao pero na nekog, dizao sam ruku na sebe. -Aleksandar Tijanić
svaki-put-kad-sam-digao-pero-na-nekog-dizao-sam-ruku-na-sebe
Svaki čitalac pronalazi sebe. Rad pisca je samo neka vrsta optičkog instrumenta koji omogućava čitaocu da uvidi u sebi ono što bez knjige nikada ne bi. -Marsel Prust
svaki-italac-pronalazi-sebe-rad-pisca-samo-neka-vrsta-optikog-instrumenta-koji-omoguava-itaocu-da-uvidi-u-sebi-ono-to-bez-knjige-nikada-ne-bi