Svaki nagon koji nastojimo da prigušimo neprestano kljuca u mislima i truje nas. Telo greši jednom i onda je s gresima završeno, jer je rad način pročišćenja. Jedini način da se čovek otarasi iskušenja jeste da mu popusti.


svaki-nagon-koji-nastojimo-da-priguimo-neprestano-kljuca-u-mislima-i-truje-nas-telo-grei-jednom-i-onda-s-gresima-zavreno-jer-rad-nain-proienja
oskar vajldsvakinagonkojinastojimodapriguimoneprestanokljucamislimatrujenastelogreijednomondagresimazavrenojerradnačinpročićenjajedinisečovekotarasiiskuenjajestemupopustisvaki nagonnagon kojikoji nastojimonastojimo dada prigušimoprigušimo neprestanoneprestano kljucakljuca uu mislimamislima ii trujetruje nastelo grešigreši jednomjednom ii ondaonda jes gresimagresima završenojer jeje radrad načinnačin pročišćenjajedini načinnačin dada sese čovekčovek otarasiotarasi iskušenjaiskušenja jestejeste dada mumu popustisvaki nagon kojinagon koji nastojimokoji nastojimo danastojimo da prigušimoda prigušimo neprestanoprigušimo neprestano kljucaneprestano kljuca ukljuca u mislimau mislima imislima i trujei truje nastelo greši jednomgreši jednom ijednom i ondai onda jeonda je sje s gresimas gresima završenojer je radje rad načinrad način pročišćenjajedini način danačin da seda se čovekse čovek otarasičovek otarasi iskušenjaotarasi iskušenja jesteiskušenja jeste dajeste da muda mu popusti

Jedini način da američke žene dobiju toliko željenu ravnopravnost jeste da se odreknu nekih svojih prava. -Doroti Parker
jedini-nain-da-amerike-ene-dobiju-toliko-eljenu-ravnopravnost-jeste-da-se-odreknu-nekih-svojih-prava
Jedini način da žena bude verna jeste: da bude zaljubljena ili ružna. -Monteskje
jedini-nain-da-ena-bude-verna-jeste-da-bude-zaljubljena-ili-runa
Jedini način da se rešim strahova je da napravim filmove o njima. -Alfred Hičkok
jedini-nain-da-se-reim-strahova-da-napravim-filmove-o-njima
Jedini način da dobijem glavnu ulogu je da je sam napišem. -Džon Kliz
jedini-nain-da-dobijem-glavnu-ulogu-da-sam-napiem
Jedini način za oblikovanje budućnosti leži u točnoj predodžbi o njoj. -Ovidije
jedini-nain-za-oblikovanje-budunosti-i-u-tonoj-predodbi-o-njoj
Ko greši, taj greši na svoju štetu, a onaj koji je nepravedan taj je prema samome sebi nepravedan jer pokazuje da je zao. -Marko Aurelije
ko-grei-taj-grei-na-svoju-tetu-a-onaj-koji-nepravedan-taj-prema-samome-sebi-nepravedan-jer-pokazuje-da-zao