Svaki čovek ima pravo da sam odlučuje o svojoj sudbini.


svaki-ovek-ima-pravo-da-sam-odluuje-o-svojoj-sudbini
bob marlisvakičovekimapravodasamodlučujesvojojsudbinisvaki čovekčovek imaima pravopravo dada samsam odlučujeodlučuje oo svojojsvojoj sudbinisvaki čovek imačovek ima pravoima pravo dapravo da samda sam odlučujesam odlučuje oodlučuje o svojojo svojoj sudbinisvaki čovek ima pravočovek ima pravo daima pravo da sampravo da sam odlučujeda sam odlučuje osam odlučuje o svojojodlučuje o svojoj sudbinisvaki čovek ima pravo dačovek ima pravo da samima pravo da sam odlučujepravo da sam odlučuje oda sam odlučuje o svojojsam odlučuje o svojoj sudbini

Zahvalan sam sudbini što sam se rodio siromašan. Siromaštvo me je naučilo pravim životnim vrednostima. -Anatol Frans
zahvalan-sam-sudbini-to-sam-se-rodio-siromaan-siromatvo-me-nauilo-pravim-ivotnim-vrednostima
Sloboda čoveka nije samo u njegovom pravu da slobodno izražava svoja mišljenja i težnje, nego pre svega u pravu i mogućnostima da čovek suvereno odlučuje o svim pitanjima svoga života. -Josip Broz Tito
sloboda-oveka-nije-samo-u-njegovom-pravu-da-slobodno-izraava-svoja-miljenja-i-tenje-nego-pre-svega-u-pravu-i-mogunostima-da-ovek-suvereno-odluuje-o