Svaki čovek koji želi da bude predsednik je ili lud ili egomanijak.


svaki-ovek-koji-eli-da-bude-predsednik-ili-lud-ili-egomanijak
dvajt ajzenhauersvakičovekkojiželidabudepredsednikililudegomanijaksvaki čovekčovek kojikoji želiželi dada budebude predsednikpredsednik jeje iliili ludlud iliili egomanijaksvaki čovek kojičovek koji želikoji želi daželi da budeda bude predsednikbude predsednik jepredsednik je ilije ili ludili lud ililud ili egomanijaksvaki čovek koji želičovek koji želi dakoji želi da budeželi da bude predsednikda bude predsednik jebude predsednik je ilipredsednik je ili ludje ili lud iliili lud ili egomanijaksvaki čovek koji želi dačovek koji želi da budekoji želi da bude predsednikželi da bude predsednik jeda bude predsednik je ilibude predsednik je ili ludpredsednik je ili lud ilije ili lud ili egomanijak

Svaki muškarac želi da bude prvi nekoj ženi, a nijedan ne želi da bude poslednji :)
svaki-mukarac-eli-da-bude-prvi-nekoj-eni-a-nijedan-ne-eli-da-bude-poslednji
Svaki revolucionar zavši ili kao ugnjetavač ili kao izdajnik. -Albert Kami
svaki-revolucionar-zavi-ili-kao-ugnjetava-ili-kao-izdajnik
Svaki obrazac razmišljanja, osećaja ili ponašanja koji se neprestano utvrđuje, postaje navika. -Entoni Robins
svaki-obrazac-razmiljanja-oseaja-ili-ponaanja-koji-se-neprestano-utvruje-postaje-navika