Svaki čovek shvata kada se nalazi u opasnosti; počinje neobično da se ponaša, da sluti, da njuši nešto u vazduhu. I pokušava samog sebe da zavara, jer misli da neće uspeti da se suoči sa situacijom. Oni su se zavarali sve do sada; ali uvek nastupi jedan trenutak kada čovek mora da pogleda istini u oči.


svaki-ovek-shvata-kada-se-nalazi-u-opasnosti-poinje-neobino-da-se-ponaa-da-sluti-da-njui-neto-u-vazduhu-i-pokuava-samog-sebe-da-zavara-jer-misli-da
paulo koeljosvakičovekshvatakadasenalaziopasnostipočinjeneobičnodaponaaslutinjuinetovazduhupokuavasamogsebezavarajermislinećeuspetisuočisituacijomonisuzavaralisvedosadaaliuveknastupijedantrenutakmorapogledaistiniočisvaki čovekčovek shvatashvata kadakada sese nalazinalazi uu opasnostipočinje neobičnoneobično dada sese ponašada slutida njušinjuši neštonešto uu vazduhui pokušavapokušava samogsamog sebesebe dada zavarajer mislimisli dada nećeneće uspetiuspeti dada sese suočisuoči sasa situacijomoni susu sese zavaralizavarali svesve dodo sadaali uvekuvek nastupinastupi jedanjedan trenutaktrenutak kadakada čovekčovek moramora dada pogledapogleda istiniistini uu očisvaki čovek shvatačovek shvata kadashvata kada sekada se nalazise nalazi unalazi u opasnostipočinje neobično daneobično da seda se ponašada njuši neštonjuši nešto unešto u vazduhui pokušava samogpokušava samog sebesamog sebe dasebe da zavarajer misli damisli da nećeda neće uspetineće uspeti dauspeti da seda se suočise suoči sasuoči sa situacijomoni su sesu se zavaralise zavarali svezavarali sve dosve do sadaali uvek nastupiuvek nastupi jedannastupi jedan trenutakjedan trenutak kadatrenutak kada čovekkada čovek moračovek mora damora da pogledada pogleda istinipogleda istini uistini u oči

Svaki čovek mora prvo u sebi da potraži značenje života. To nije nešto što se otkriva, već nešto što se oblikuje. -Antoan de Sent Egziperi
svaki-ovek-mora-prvo-u-sebi-da-potrai-znaenje-ivota-to-nije-neto-to-se-otkriva-ve-neto-to-se-oblikuje
Smrt nas ne zanima, jer sve dok mi postojimo nema smrti, a kada smrt nastupi, mi tada i ne postojimo. -Epikur
smrt-nas-ne-zanima-jer-sve-dok-mi-postojimo-nema-smrti-a-kada-smrt-nastupi-mi-tada-i-ne-postojimo
Čovek se ne boji samo opasnosti koja postoji, nego još više opasnosti koju sluti; boji se i mogućeg i nemogućeg. Uobražene opasnosti su najdublje, i uobraženi neprijatelji su najkrvoločniji. -Jovan Dučić
ovek-se-ne-boji-samo-opasnosti-koja-postoji-nego-jo-vie-opasnosti-koju-sluti-boji-se-i-mogueg-i-nemogueg-uobraene-opasnosti-su-najdublje-i-uobraeni