Svaki čovjek dobro zna da na svijetu živi samo jednom, da je on nešto jedinstveno, i da ni u najrjeđem slučaju ne može od tako divne šarolike raznovrsnosti po drugi put nastati nešto tako jedinstveno kao što je on.


svaki-ovjek-dobro-zna-da-na-svijetu-ivi-samo-jednom-da-on-neto-jedinstveno-i-da-u-najrjeem-sluaju-ne-moe-od-tako-divne-arolike-raznovrsnosti-po
fridrih ničesvakičovjekdobroznadanasvijetuživisamojednomonnetojedinstvenonajrjeđemslučajunemožeodtakodivnearolikeraznovrsnostipodrugiputnastatijedinstvenokaotoonsvaki čovjekčovjek dobrodobro znazna dada nana svijetusvijetu živiživi samosamo jednomda jeje onon neštonešto jedinstvenoi dada niu najrjeđemnajrjeđem slučajuslučaju nene možemože odod takotako divnedivne šarolikešarolike raznovrsnostiraznovrsnosti popo drugidrugi putput nastatinastati neštonešto takotako jedinstvenojedinstveno kaokao štošto jeje onsvaki čovjek dobročovjek dobro znadobro zna dazna da nada na svijetuna svijetu živisvijetu živi samoživi samo jednomda je onje on neštoon nešto jedinstvenoi da nida ni uni u najrjeđemu najrjeđem slučajunajrjeđem slučaju neslučaju ne možene može odmože od takood tako divnetako divne šarolikedivne šarolike raznovrsnostišarolike raznovrsnosti poraznovrsnosti po drugipo drugi putdrugi put nastatiput nastati neštonastati nešto takonešto tako jedinstvenotako jedinstveno kaojedinstveno kao štokao što ješto je on

Prihvatite sve što je korisno, odbacite sve što nije, dodajte nešto što je vama jedinstveno. -Brus li
prihvatite-sve-to-korisno-odbacite-sve-to-nije-dodajte-neto-to-vama-jedinstveno