Svaki pametan čovek zna da je život lep i da je njegov cilj biti srećan… No, ipak su na kraju samo glupi srećni. Kako to objasniti?


svaki-pametan-ovek-zna-da-ivot-lep-i-da-njegov-cilj-biti-srean-no-ipak-su-na-kraju-samo-glupi-sre-kako-to-objasniti
orhan pamuksvakipametančovekznadaživotlepnjegovciljbitisrećan…noipaksunakrajusamoglupisrećnikakotoobjasnitisvaki pametanpametan čovekčovek znazna dada jeje životživot leplep ii dada jeje njegovnjegov ciljcilj bitibiti srećan…srećan… noipak susu nana krajukraju samosamo glupiglupi srećnisvaki pametan čovekpametan čovek značovek zna dazna da jeda je životje život lepživot lep ilep i dai da jeda je njegovje njegov ciljnjegov cilj biticilj biti srećan…biti srećan… noipak su nasu na krajuna kraju samokraju samo glupisamo glupi srećnikako to objasnitisvaki pametan čovek znapametan čovek zna dačovek zna da jezna da je životda je život lepje život lep iživot lep i dalep i da jei da je njegovda je njegov ciljje njegov cilj bitinjegov cilj biti srećan…cilj biti srećan… noipak su na krajusu na kraju samona kraju samo glupikraju samo glupi srećnisvaki pametan čovek zna dapametan čovek zna da ječovek zna da je životzna da je život lepda je život lep ije život lep i daživot lep i da jelep i da je njegovi da je njegov ciljda je njegov cilj bitije njegov cilj biti srećan…njegov cilj biti srećan… noipak su na kraju samosu na kraju samo glupina kraju samo glupi srećni

Sreća je cilj života. Vrlina je temelj sreće. Korisnost je test vrline. Ako pametan čovek hoće da bude srećan, kako kažu mudraci, on mora imati i vrlina; jer bez vrlina ne može biti sreće. -Tomas Džeferson
srea-cilj-ivota-vrlina-temelj-sree-korisnost-test-vrline-ako-pametan-ovek-hoe-da-bude-srean-kako-kau-mudraci-on-mora-imati-i-vrlina-jer-bez-vrlina
Nije žalost što često rđavi i glupi ljudi ipak dobro žive; žalost je samo kad glupi i zli ljudi otmu mesta pametnim i čestitim. -Jovan Dučić
nije-alost-to-esto-ravi-i-glupi-ljudi-ipak-dobro-ive-alost-samo-kad-glupi-i-zli-ljudi-otmu-mesta-pametnim-i-estitim
Sad bih da sam sam plakao. Smešno zar ne? Umesto da čovek bude srećan, ovako neuplakan, kuka što ne plače. Kako se divno život igra. -Žarko Laušević
sad-bih-da-sam-sam-plakao-smeno-zar-ne-umesto-da-ovek-bude-srean-ovako-neuplakan-kuka-to-ne-plae-kako-se-divno-ivot-igra
Ja sam izuzetno strpljiva ako se uzme da će ipak biti po mome na kraju. -Margaret Tačer
ja-sam-izuzetno-strpljiva-ako-se-uzme-da-e-ipak-biti-po-mome-na-kraju
Samo dobar čovek može biti trajno srećan, dok rđav mora biti nesrećan. -Sokrat
samo-dobar-ovek-moe-biti-trajno-srean-dok-rav-mora-biti-nesrean