Svaki put kad sam u nekom šklj raspoloženju, setim se nekih stvari, mirisa, prizora, i momentalno se osetim bolje i pomislim koliko je divnih ...


svaki-put-kad-sam-u-nekom-klj-raspoloenju-setim-se-nekih-stvari-mirisa-prizora-i-momentalno-se-osetim-bolje-i-pomislim-koliko-divnih
svakiputkadsamnekomkljraspoloženjusetimsenekihstvarimirisaprizoramomentalnoosetimboljepomislimkolikodivnihsvaki putput kadkad samsam uu nekomnekom škljšklj raspoloženjusetim sese nekihnekih stvarii momentalnomomentalno sese osetimosetim boljebolje ii pomislimpomislim kolikokoliko jeje divnihdivnihsvaki put kadput kad samkad sam usam u nekomu nekom škljnekom šklj raspoloženjusetim se nekihse nekih stvarii momentalno semomentalno se osetimse osetim boljeosetim bolje ibolje i pomislimi pomislim kolikopomislim koliko jekoliko je divnihje divnihsvaki put kad samput kad sam ukad sam u nekomsam u nekom šklju nekom šklj raspoloženjusetim se nekih stvarii momentalno se osetimmomentalno se osetim boljese osetim bolje iosetim bolje i pomislimbolje i pomislim kolikoi pomislim koliko jepomislim koliko je divnihkoliko je divnihsvaki put kad sam uput kad sam u nekomkad sam u nekom škljsam u nekom šklj raspoloženjui momentalno se osetim boljemomentalno se osetim bolje ise osetim bolje i pomislimosetim bolje i pomislim kolikobolje i pomislim koliko jei pomislim koliko je divnihpomislim koliko je divnih

Svaki put kad sam digao pero na nekog, dizao sam ruku na sebe. -Aleksandar Tijanić
svaki-put-kad-sam-digao-pero-na-nekog-dizao-sam-ruku-na-sebe
Nekad je najbolje dići ruke od nekih osoba… Kada bolje pogledaš, vidiš ko je zaista zaslužio da bude u tvom životu… Na neke stvari staviš ta?...
nekad-najbolje-dii-ruke-od-nekih-osoba-kada-bolje-pogleda-vidi-ko-zaista-zasluio-da-bude-u-tvom-ivotu-na-neke-stvari-stavi
Svaki put moraš iznova znati da voliš bolje, da voliš jače. Ne da se vadiš. Ne da se tešiš. Već da se istinski do neba smešiš. -Miroslav Mika Antić
svaki-put-mora-iznova-znati-da-voli-bolje-da-voli-jae-ne-da-se-vadi-ne-da-se-tei-ve-da-se-istinski-do-neba-smei
Semafor se zaljubio u mene. Svaki put kad prođem pokraj njega on se zacrveni.! :D
semafor-se-zaljubio-u-mene-svaki-put-kad-proem-pokraj-njega-on-se-zacrveni-d
Misliš da bežiš, a u stvari naletiš na samoga sebe. Najduži put okolo je u stvari najkraći put kući. -Džejms Džojs
misli-da-bei-a-u-stvari-naleti-na-samoga-sebe-najdui-put-okolo-u-stvari-najkrai-put-kui
Svaki put kada nisam uspeo ljudi bi počeli da mi broje do deset, ali sam uvek uspevao da se vratim. -Silvester Stalone
svaki-put-kada-nisam-uspeo-ljudi-bi-poeli-da-mi-broje-do-deset-ali-sam-uvek-uspevao-da-se-vratim