Svaki put kada nisam uspeo ljudi bi počeli da mi broje do deset, ali sam uvek uspevao da se vratim.


svaki-put-kada-nisam-uspeo-ljudi-bi-poeli-da-mi-broje-do-deset-ali-sam-uvek-uspevao-da-se-vratim
silvester stalonesvakiputkadanisamuspeoljudibipočelidamibrojedodesetalisamuvekuspevaosevratimsvaki putput kadakada nisamnisam uspeouspeo ljudiljudi bibi počelipočeli dada mimi brojebroje dodo desetali samsam uvekuvek uspevaouspevao dada sese vratimsvaki put kadaput kada nisamkada nisam uspeonisam uspeo ljudiuspeo ljudi biljudi bi počelibi počeli dapočeli da mida mi brojemi broje dobroje do desetali sam uveksam uvek uspevaouvek uspevao dauspevao da seda se vratimsvaki put kada nisamput kada nisam uspeokada nisam uspeo ljudinisam uspeo ljudi biuspeo ljudi bi počeliljudi bi počeli dabi počeli da mipočeli da mi brojeda mi broje domi broje do desetali sam uvek uspevaosam uvek uspevao dauvek uspevao da seuspevao da se vratimsvaki put kada nisam uspeoput kada nisam uspeo ljudikada nisam uspeo ljudi binisam uspeo ljudi bi počeliuspeo ljudi bi počeli daljudi bi počeli da mibi počeli da mi brojepočeli da mi broje doda mi broje do desetali sam uvek uspevao dasam uvek uspevao da seuvek uspevao da se vratim

Ja sam dobra, ali nisam anđeo. Grešna sam, ali nisam đavo. Ja sam samo jedna mala devojčica u velikom svetu koja pokušava da pronađe nekoga koga će voleti. -Merilin Monro
ja-sam-dobra-ali-nisam-aneo-grena-sam-ali-nisam-avo-ja-sam-samo-jedna-mala-devojica-u-velikom-svetu-koja-pokuava-da-pronae-nekoga-koga-e-voleti
Ja sam dobra, ali nisam anđeo. Grešim, ali nisam đavo. Ja sam samo jedna mala djevojka u velikom svijetu pokušavajući pronaći nekoga koga ću voleti. -Merlin Monro
ja-sam-dobra-ali-nisam-aneo-greim-ali-nisam-avo-ja-sam-samo-jedna-mala-djevojka-u-velikom-svijetu-pokuavajui-pronai-nekoga-koga-u-voleti
Svaki put kad sam digao pero na nekog, dizao sam ruku na sebe. -Aleksandar Tijanić
svaki-put-kad-sam-digao-pero-na-nekog-dizao-sam-ruku-na-sebe
Nikada nisam uzeo slobodan dan u svojim dvadesetim. Nijedan. Još uvek sam fanatičan, ali sada sam malo manje fanatičan. -Bil Gejts
nikada-nisam-uzeo-slobodan-dan-u-svojim-dvadesetim-nijedan-jo-uvek-sam-fanatian-ali-sada-sam-malo-manje-fanatian