Svaki veliki ili čak vrlo dobar pisac prekraja svet tako kako njemu odgovara.


svaki-veliki-ili-ak-vrlo-dobar-pisac-prekraja-svet-tako-kako-njemu-odgovara
rejmond karversvakivelikiiličakvrlodobarpisacprekrajasvettakokakonjemuodgovarasvaki velikiveliki iliili čakčak vrlovrlo dobardobar pisacpisac prekrajaprekraja svetsvet takotako kakokako njemunjemu odgovarasvaki veliki iliveliki ili čakili čak vrločak vrlo dobarvrlo dobar pisacdobar pisac prekrajapisac prekraja svetprekraja svet takosvet tako kakotako kako njemukako njemu odgovarasvaki veliki ili čakveliki ili čak vrloili čak vrlo dobarčak vrlo dobar pisacvrlo dobar pisac prekrajadobar pisac prekraja svetpisac prekraja svet takoprekraja svet tako kakosvet tako kako njemutako kako njemu odgovarasvaki veliki ili čak vrloveliki ili čak vrlo dobarili čak vrlo dobar pisacčak vrlo dobar pisac prekrajavrlo dobar pisac prekraja svetdobar pisac prekraja svet takopisac prekraja svet tako kakoprekraja svet tako kako njemusvet tako kako njemu odgovara

Niko nije tako dobar kako bi mogao da bude ako se još potrudi. -Zoran Đinđić
niko-nije-tako-dobar-kako-bi-mogao-da-bude-ako-se-jo-potrudi
Umreti sutra je isto toliko dobro koliko i umreti bilo kog drugog dana. Svaki dan bio je stvoren da se proživi ili da se napusti ovaj svet. -Paulo Koeljo
umreti-sutra-isto-toliko-dobro-koliko-i-umreti-bilo-kog-drugog-dana-svaki-dan-bio-stvoren-da-se-proivi-ili-da-se-napusti-ovaj-svet