Svako djelo koje nije osnovano na ljubavi nosi u sebi zametak smrti i ide u susret svojoj propasti.


svako-djelo-koje-nije-osnovano-na-ljubavi-nosi-u-sebi-zametak-smrti-i-ide-u-susret-svojoj-propasti
johann heinrich pestalozzisvakodjelokojenijeosnovanonaljubavinosisebizametaksmrtiidesusretsvojojpropastisvako djelodjelo kojekoje nijenije osnovanoosnovano nana ljubaviljubavi nosinosi uu sebisebi zametakzametak smrtismrti ii ideide uu susretsusret svojojsvojoj propastisvako djelo kojedjelo koje nijekoje nije osnovanonije osnovano naosnovano na ljubavina ljubavi nosiljubavi nosi unosi u sebiu sebi zametaksebi zametak smrtizametak smrti ismrti i idei ide uide u susretu susret svojojsusret svojoj propastisvako djelo koje nijedjelo koje nije osnovanokoje nije osnovano nanije osnovano na ljubaviosnovano na ljubavi nosina ljubavi nosi uljubavi nosi u sebinosi u sebi zametaku sebi zametak smrtisebi zametak smrti izametak smrti i idesmrti i ide ui ide u susretide u susret svojoju susret svojoj propastisvako djelo koje nije osnovanodjelo koje nije osnovano nakoje nije osnovano na ljubavinije osnovano na ljubavi nosiosnovano na ljubavi nosi una ljubavi nosi u sebiljubavi nosi u sebi zametaknosi u sebi zametak smrtiu sebi zametak smrti isebi zametak smrti i idezametak smrti i ide usmrti i ide u susreti ide u susret svojojide u susret svojoj propasti

Mala istina nosi u sebi jasne vrednosti; velika istina nosi u sebi veliko ćutanje. -Rabindranat Tagor
mala-istina-nosi-u-sebi-jasne-vrednosti-velika-istina-nosi-u-sebi-veliko-utanje
Čovek koji ima duha nikada ne nastoji da to pokaže, jer ko se hvali ukrasima koje uvek nosi na sebi? -Monteskje
ovek-koji-ima-duha-nikada-ne-nastoji-da-to-pokae-jer-ko-se-hvali-ukrasima-koje-uvek-nosi-na-sebi
Poznati Boga moguće je samo u sebi. Dok ga ne nadješ u sebi, nećeš ga naći nigde.Nema Boga za onog ko ne zna da ga nosi u sebi -Lav Tolstoj
poznati-boga-mogue-samo-u-sebi-dok-ga-ne-nadje-u-sebi-nee-ga-nai-nigdenema-boga-za-onog-ko-ne-zna-da-ga-nosi-u-sebi
Naučnik u svojoj labaratoriji nije samo tehničar; on je i dijete koje se suočava sa prirodnim fenomenima koji ga toliko impresioniraju kao da se radi o bajkama. -Marija Kiri
naunik-u-svojoj-labaratoriji-nije-samo-tehniar-on-i-dijete-koje-se-suoava-prirodnim-fenomenima-koji-ga-toliko-impresioniraju-kao-da-se-radi-o