Svako će znati da vam kaže koliko ima koza i ovaca, ali ne i koliko ima prijatelja.


svako-e-znati-da-vam-kae-koliko-ima-koza-i-ovaca-ali-ne-i-koliko-ima-prijatelja
sokratsvakoćeznatidavamkažekolikoimakozaovacaalineprijateljasvako ćeće znatiznati dada vamvam kažekaže kolikokoliko imaima kozakoza ii ovacaali nene ii kolikokoliko imaima prijateljasvako će znatiće znati daznati da vamda vam kaževam kaže kolikokaže koliko imakoliko ima kozaima koza ikoza i ovacaali ne ine i kolikoi koliko imakoliko ima prijateljasvako će znati daće znati da vamznati da vam kažeda vam kaže kolikovam kaže koliko imakaže koliko ima kozakoliko ima koza iima koza i ovacaali ne i kolikone i koliko imai koliko ima prijateljasvako će znati da vamće znati da vam kažeznati da vam kaže kolikoda vam kaže koliko imavam kaže koliko ima kozakaže koliko ima koza ikoliko ima koza i ovacaali ne i koliko imane i koliko ima prijatelja

Verujem da Bog ima isto toliko imena koliko ima živih ljudi. -Mahatma Gandi
verujem-da-bog-ima-isto-toliko-imena-koliko-ima-ivih-ljudi
Život je kratak. Ne dozvolite da vam najbitnije reči ostanu neizrečene. Recite ljudima koje volite koliko ih volite, koliko vam znače.
ivot-kratak-ne-dozvolite-da-vam-najbitnije-rei-ostanu-neizreene-recite-ljudima-koje-volite-koliko-ih-volite-koliko-vam-znae
Žena je stara koliko kaže, a muškarac koliko se dokaže. :)))))
ena-stara-koliko-kae-a-mukarac-koliko-se-dokae
Čovek može da nađe koliko god hoće prijatelja sa kojima će da priča, ali malo je onih sa kojim će da ćuti. -Momo Kapor
ovek-moe-da-nae-koliko-god-hoe-prijatelja-kojima-e-da-pria-ali-malo-onih-kojim-e-da-uti
Moramo reći da postoji onoliko uglova koliko ima i brojeva. -Galileo Galilej
moramo-rei-da-postoji-onoliko-uglova-koliko-ima-i-brojeva