Svako ko ne veruje u čuda nije realista.


svako-ko-ne-veruje-u-uda-nije-realista
odri hepbernsvakokoneveruječudanijerealistasvako koko nene verujeveruje uu čudačuda nijenije realistasvako ko neko ne verujene veruje uveruje u čudau čuda niječuda nije realistasvako ko ne verujeko ne veruje une veruje u čudaveruje u čuda nijeu čuda nije realistasvako ko ne veruje uko ne veruje u čudane veruje u čuda nijeveruje u čuda nije realista

Svako ko veruje da se Zemlja okreće, smatra da je to kretanje prirodno, a ne nasilno.Slabić veruje u sreću. Snažan čovek veruje u uzrok i posledicu.Nije nevernik onaj koji ne veruje u ono što veruju svi oko njega, nego je nego je pravi nevernik onaj ko misli i govori da veruje u ono u što ne veruje.Svako dete je neprocenjivo vredno. Svako je Božije stvorenje.Muškarac veruje u ljubav i kad nije nikad bio voljen: i zanosi se ljubavlju i onda kada ne voli ženu.Muškarac veruje u ljubav i kad nije nikad bio voljen; i zanosi se ljubavlju i onda kada ne voli ženu.