Svako ljudsko biće živi svoju sopstvenu želju: ona čini deo njegovog blaga i, iako je emocija ta koja mnoge može da otera, obično privlači onoga koji je voljen.


svako-ljudsko-bie-ivi-svoju-sopstvenu-elju-ona-ini-deo-njegovog-blaga-i-iako-emocija-koja-mnoge-moe-da-otera-obino-privlai-onoga-koji-voljen
paulo koeljosvakoljudskobićeživisvojusopstvenuželjuonačinideonjegovogblagaiakoemocijakojamnogemožedaoteraobičnoprivlačionogakojivoljensvako ljudskoljudsko bićebiće živiživi svojusvoju sopstvenusopstvenu željuona činičini deodeo njegovognjegovog blagablaga iiako jeje emocijaemocija tata kojakoja mnogemnoge možemože dada oteraobično privlačiprivlači onogaonoga kojikoji jeje voljensvako ljudsko bićeljudsko biće živibiće živi svojuživi svoju sopstvenusvoju sopstvenu željuona čini deočini deo njegovogdeo njegovog blaganjegovog blaga iiako je emocijaje emocija taemocija ta kojata koja mnogekoja mnoge možemnoge može damože da oteraobično privlači onogaprivlači onoga kojionoga koji jekoji je voljen

Žena u koju smo zaljubljeni prestaje biti za nas obično ljudsko biće, nego ili postane beli anđeo ili crna sotona. -Jovan Dučić
ena-u-koju-smo-zaljubljeni-prestaje-biti-za-nas-obino-ljudsko-bie-nego-ili-postane-beli-aneo-ili-crna-sotona
Žena u koju smo zaljubljeni prestaje biti za nas obično ljudsko biće, nego ili postane beli anđeo ili crni sotona. -Jovan Dučić
ena-u-koju-smo-zaljubljeni-prestaje-biti-za-nas-obino-ljudsko-bie-nego-ili-postane-beli-aneo-ili-crni-sotona
Ni jedno ljudsko biće ne može opstati samo, bez zajednice. -Dalaj Lama
ni-jedno-ljudsko-bie-ne-moe-opstati-samo-bez-zajednice
Jedno ljudsko biće je jedan od 40.000 spermatozoida. Taj jedan je uspeo. 39.999 nisu uspeli. Znači, vi ste šampioni. Svako ko se rodio on je već uspeo. -Zoran Đinđić
jedno-ljudsko-bie-jedan-od-40000-spermatozoida-taj-jedan-uspeo-39999-nisu-uspeli-znai-vi-ste-ampioni-svako-ko-se-rodio-on-ve-uspeo
Najjača ljubav jeste ona koja može pokazati svoju slabost. -Paulo Koeljo
najjaa-ljubav-jeste-ona-koja-moe-pokazati-svoju-slabost